Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


04-11-1784 Jan van Loveren


(Karsseboom) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
geeft Eerbiedig te kennen Pieter van Loveren, wonende bnnen deze Stat; Dat tot zijne Grievende Smerte, zijn Zoon Jan van Loveren, Meerderjarig Jonkman, mede wonende binnen deze Stat, met Krankzinnigheit is bezogt, dermate dat het ten uittersten Nodig is, dat denzelven in verzekering gestelt werde. Weshalven hij te Raden geworden is en de Vrijheit neemt zig hier mede te keren, tot Uw:Ed: Groot Agtb: met ootmoedig verzoek dat Uw Ed: Groot Agtb: de Goetheit gelieven te hebben, dezelve zijnen zoon Jan van Loveren, in 't Krankzinnig en beter-Huis dezer Stat dan vermits zijn en zijnes Zoons bekent onvermogegn, buiten hunne kosten of lasten te doen Confineren. Twelk doende &c. Pieter Roos Lzn. Prokureur.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt dese Req.te in handen van de Heeren van den Brandeler en van der Meij Schepenen dezer Stad, Omme den zelven nader te Examineren en Hun Ed. Gr. Achtb. te dienen van Hun Ed. Consideratie en advis. Actum den 20 October 1783. Karsseboom.
+
Heeren Commissarissen stellen deze Req.te in handen van de Heeren regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, Omme hun Ed. Achtb. te dienen van Hun Ed. Schriftelijk berigt. Actum den 30 October 1783. Js. Karsseboom.
+
De Kamer gehoort hebbende 't rapport van Heeren Commissarissen en gelet hebbende op den inhoud van vorenstaande Requeste accordeert den Suppliant zijn versoek, om zijn zoon Jan van Loveren in Stads Krankzinnig, en beterhuis, ten lasten van gemelde huis te mogen plaatsen, mits aan Regenten ofte wel aan den Rentmeester van het zelve huis door hem Pieter van Loveren werde overgegeven een Somma van ruim Veertig guldens, benevens de verdere goederen en Klederen, die bevonden zullen worden aan zijn zoon Jan van Loveren te behoren, ten einde men over de dezelve zal kunnen disponeren, als na Omstandigheid en redelijkheid in het vervolg van tijd zal bevonden worden te behoren. Actum den 4e Novb. 1784. P: Gevaerts.

[VOORKANT] Request Pieter van Loveren om zijn zoon Jan van Loveren geconfineert te hebben, Roos Pr.
In handen van Hrn. commiss. v. de Brandeler en v.d. Meij 30 Oct. 1783. In handen van Hrn. Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis do: uts.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.