Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


29-01-1784 Cornelis van Genderen


(Karsseboom) Alzoo mr. Adrianus Rudolphus van Genderen, Schout alhier aan ons Scheepenen der Ambagts Heerlijkheid Sprang heeft te kennen gegeeven dat desselfs Broeder Cornelis van Genderen, welke thans nog in het Beeterhuis te Dordrecht is geconfineert Sig aldaar volgens bekomen berigt soodanig gedraagt, dat hij Suppliant geen swarigheid, maakt desselfs ontslag aan ons te verzoeken, zo meede vernoomen het goedvinden en consent van de naaste vrienden van voorn.e Cornelis van Genderen tot zijn ontslag uijt opgemelde Beeterhuijs van Dordrecht.
So is 't dat Scheepenen van Sprang voornoemt den Supplt. Mr: A:R: van Genderen Schout alhier, hebben geauthoriseert en gequalificeert, gelijk Scheepenen voorsz. denzelven authoriseren en qualifcieeren bij deezen om sijn Broeder Cornelis van Genderen welke tot heir oe in 't Verbeeterhuijs te Dordrecht is geconfineert, uijt het selve te ontslaan, blijvende egter voorn.e Cornelis van Genderen nog onder curateele van sijn Broeder mr. A:R: van Genderen Schout alhier, ingevolgen de Authorisatie van het Geregt alhier van den 9e: Augustij 1780.
Gedaan in 't Collegie van Heere Scheepenen van Sprang voormeld op den 29 Januarij 1784. (En waren getijkent) L: Wijnen, L:v: Pelt, Adr: De Jong, J: Lempeol, H:v:d: Hoven, A:v: Vuuren, N. De Graaff. (Lager Stond) In kennisse van mij Gt. Oerlemans, Pris.
Accordeert dit Extract met het Resolutie Boek van Sprang, voor so verre het geëxtraheerde aangaat. Quod Attestor Gt. Oerlemans.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.