Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-09-1763 Maria Moll weduwe Frans de Pree, 65 jaar


Aenden Ed.e Groot Agtb: geregte, en Camere Juditieel der Stadt Dordregt.
Geven Reverentelijk te kennen Adriana en Frans de Pree, geboren alhier ter Steede, dat hunne moeder Maria Moll, wed:e van wijlen Frans de Pree, oud 65 jaren, en borgeresse deser Stadt, zeder Eenigen tijd id bezogt geweest met Innocentie veeltijds gepaart met hevige wildigheijd dat te dugten is, Sij haer zelve, off andere ongelucken sal komen toe te brengen, zoo daerinne niet werde voorsien; Redenen waeromme de Suppl.ten haer keeren tot UEd. Groot agtb. ootmoedig versoekende, dat dezelve hunne moeder, werde geconfineert in het stads kranksinnig en beterhuijs alhieer ter Steede, tot lasten van 't zelve huijs, vermits haer onvermoogen, tot tijd, en wijlen deselve zal weezen, hersteldt. Twelk doende &a. Jan van der Star, procureur.

De kamere accordeert bij provisie de Supplianten haar verzoek, stelt niettemin deze Requeste in handen van de Heeren Regenten van 't Stads krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed: Groot Achtb. te dienen van Hun Ed: Consideratie en advis. Actum den 8 Augs. 1763. Ps. Hoeufft.

van wegens de Wel Edelen Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs wordt dese Requeste gesteldt in handen van stads Medicinae Doctores omme zig nopens de Innocente toestant van Maria Moll wed.e van wijlen Frans de Pree daer bijgemeld te Informeren en hun Ed. dien aengaende te dienen van derselver Consideratien en advis.
Actum Dordreght den 8e Augustij 1763. uijt handen van de Wel Edele Heeren Regenten voornt. als Rentmr. C: Brender à Brandis.

Wij ondergeschreve ordinaris Stads med: doctores hebben gevisiteert Maria Moll wed. Frans de Pree dezelve bevonden als in den req.te gemelt sijn daerom van Oordeel dat dezelve dient bewaert te werden Dordt. 17 Aug. 1763. J:W:v:Steenbergen, Herm.s van der Star.

Eedele Groot Achtbare Heeren.
Ter obedientie en Voldoeninge aen den appoinctemente van Uw Ed. Gr. achtb. in dato den 8e Augustij 1763 op den Requeste van Adriana en Frans de Pree, geboren alhier ter Stede, hebben Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs de Eer Uq Ed: Gr: Achtb: te bergiten dat den positives aengaende der Suppl.ten Moeder Maria Mol wed.e van wijlen Frans de Pree conform de Waerheid zijn, en mitsdien dat het versogte Confinement van gem. hunlieder Supplt.en moeder Souwde ehoren te werden verleent ten kosten en lasten van het opgem. stads Krankzinnig en Beterhuijs, Referende sig niet te min Regenten voornt. ten Dispositie van Uw Ed: Gr: Achtb.
Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van uw Ed: Gr: Achtb. voldaen te hebben Bevelen wij Ue Ed: Gr: Achtb: aen Gods Protexie en Blijven. Edel Groot Achtbare heeren.
Uw Ed: Gr: Achtb. Ootmoedige Dienaeren De Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs. (Dordreght den 15e September 1763). Ter ordonnantie derselve als Rentmr. C: Brander a Brandis.

De Kamere gezien ende geexamineert hebbende de vorenstaande Req.te als mede het berigt van de Heeren Regenten van het Stads kranksinnig & beterhuijs, accordeerd de Supp.e hun versoek, permitteert midsdien dezelve omme hunne moeder Maria Moll wed: Frans de Pree in het opgem. Huis geconfineert te houden voor den tijd van twee jaeren. Actum den 15 Sept.: 1763.

[VOORKANT] Requeste Adriana van Frans de Pree Suppl.ten, J. van der Star, Procureur.
Fiat bij profisie confinement en werd deze niet te min dezen gestelt in handen van H.en regenten van Stadskrankzinnig en beterhuijs 8e aug. 1763. Fiat ut petitur 15e Sept. 1763.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.