Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


01-07-1784 Stoffel Teffia


(Karsseboom) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geven Eerbiedig te Kennen Matthijs van Heum, als in Huwelik hebbende Margaretha Teffia, En dezelve Margaretha Teffia, door haar Man bijgestaan en hier toe gemagtigt, wonende binnen deze Stat. Dat hunnen Zwager en broeder Stoffel Teffia, Meerderjarig Jonkman, mede wonende binnen deze Stat, welke te voren, om Krankzinnigheit, is geconfineert geweest, zig thans wederom, in dezelve Droevige omstandigheit bevint; Zodanig dat 't nodig os, dat denzelve Andermaal, in Bewaring gestelt werde.
Mits welke de vrijheit nemen, zig te Keren tot Uw Ed: Groot Agtb: met verzoek dat Uw E: Groot Agtb: opgemelte Stoffel Teffia, dan vermits hunner aller onvermogen, buiten hunne Kosten en lasten, in 't Krankzinnig en Beter Huis dezer Stat, geleiven te doen Confineren. Twelk doende &ca. Pieter Roos Lzn, Prokureur.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van de Heeren Hooft en Stratenus, Schepenen dezer Stad Omme denzelven nader te Examineren, en Hun Ed. Gr. Achtb. te dienen van Hun Ed. Consideratien en advis. Actum den 29 junij 1784. Ps. Gevaerts.
+
Heeren Comissarissen stellen deze Requeste in handen van Heeren Regenten van 't Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, Omme hun Ed. Achtb. te dienen van hun Ed. schriftelijk berigt. Actum den 29 junij 1784. Ps. Gevaerts.
+
De kamere gehoort 't rapport van Heren Commissarissen mitsgrs. gezien en geexamineert hebbende 't berigt van Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, als mede den vorenstaande Requeste, Accordeert de Supplianten haar versoek, qualificeert dezelve Omme Stoffel Teffia te mogen doen confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad voor den tijd van twee Jaaren tot lasten van t voors. huis. Actum den 1 julij 1784. Ps. Gevaerts.

[VOORKANT] Request Matthijs van Heum en zijne Huisvrouw Margaretha Teffia om hunnen broeder Stoffel Teffia geconfineert te hebben. Roos pr.
Geregistreert. Hrn. Com.ss. Hooft en Stratenus, Den 29 junij 1784.
in handen van Hrn. vaders & Regenten van Stads krankzinnigen Huis voor 2 jaren. Den 1 julij 1784.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.