Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-07-1784 Grietie Brouwer


(voor den armen)(Copie) Aan den Ed: Agtb: geregte van Westbarendregt.
Gevende Reevrentelijk de Eerwaarde kerkenraad van Westbarendregt dat zij Suppliante onder haare Jurisdictie hebben Een vrouwspersoon genaamt Grietie Brouwer, 't welk is buijten maten Krankzinnig zoo dat deselve moet werden bewaert en zouden wel Gaarne om ongelukken voor te koomen de selve overbrengen in lt Krank Sinnighuijs binnen de Stad Dordregt, van 't welk niet wel kan geschieden zonder de voorens consent, van Uw Ed. Agtb: daar toe bekoomen te hebben.
Redenen waer omme de Supplianten zig keeren tot Uw Ed: Agtb. ootmoedig versoekende appoinctement omme 't voors: vrouwpersoon over te brengen in 't Kranksijnighuijs binnend e Stad Dordregt en daar van te verleenen appoinctement in forma.
't Welk doende &a (en was geteijkent) Huijg van Oort, ouderling, Jasperd van der Linden, ouderling, Arij Hordijk, oduerling, Dirk van Heijningen, ouderling, Pieter Soeteman, diaken, Daniel van Driel, diaken.

Schout en Scheepenen van Westbarendregt gesien en geexamineert hebbende, de nevenstaande Requeste accordeeren, de Supplianten haar ver soek en authoriseeren deselve om Griettie Brouwer over te brengen int Kranksinnig Huijs, te Dordregt, tot zoo Lange zij weder bij Haar verstand, komt ofte tot weder Segge toe. Actum Westbarendregt den 15 Julij 1784. G.D. Baer, Secretaris.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.