Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


13-09-1784 Johanna Jordaan


Extract uit het Register der Resolutien, van drossart, Borgermeester en Scheepenen der Stad en Lande van Sevenbergen.
Den 13 September 1784. Is ter vergadering binnen gestaen Maria Buret wed.e wijle Antonij Jordaan, alhier woonagtig, te kennen gevende geinformeert te sijn geworden, dat hare docher Johanna Jordaan die op auctorisatie van deesen Magistraat van 3 Meij laastleeden, te Dordrecht was geplaatst in een verbeterhuijs, thans volkomen was hersteld van haare Kranksinnigheid; Dat sij als moeder voornemens was in persoon sich daer omtrend te gaan Informeren, en in cas deselve hare dochter mogte werden bevonden haar verstand te hebben wedergekregen, haar met sich als dan herwaarts te brengen en weder bij sich in te neemen versoekende daer toe consent.
Waarop gedelibereert sijnde is goedgevonden het versoek van de voorn. Maria Buret wed.e A. Jordaan te accordeeren gelijk ook copie deeses om haar te strekken voor Acte van consent. Accordeert voor soo veel het Geextraheerde aangaat, met voors: Register. Hetterschij.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.