Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-11-1784 Christiaan Relijk echtg. Johanna Janse


Gijselaar.
Aan de Edele Groot Agtbare Heeren Drossaard Burgemeesteren, Schout en Schepenen der Stad Gorinchem en Lande van Arkel, Constituerende de Weth.
Geven onderdanig te kennen Johanna Janse, huijsvrouw van Christiaan Relijk, wonende alhier, mitsgaders Jan Relijk, Pieter Relijk, Willem Relijk, Pieter Lansmans, Matthijs van de Velde en Hendricus Pennikhof, kinderen en behuwdkinderen van de voornoemde Christiaan Relijk.
Dat gemelde Christiaan Relijk uijt kragte van uEd Groot Agtbare appointement in dato 2 September laastlede geconfineert zijnde in het beterhuijs, genaamt het Blaauwhuis te Dordrecht denzelve zig aldaar op eene ordentelijke wijse gedraagt, en de Supplianten alle rerdenen hebben om te verwagten, dat wanneer hij uijt zijn confinement zal werden ontslagen, hij zig na behoren zal gedragen, dat de Supplianten egter zulks gaarne nog eenige tijd zoude insien, dog dat de eerste Suppliante thans zeer ziek is, en het te vreezen is, dat dezelve daar van zal komen te overlijden, zij eerste Suppliante en haare man, over en weeder zeer verlangen, om voor dat zoodanig Sterfval mogt gebeuren elkanderen te mogen zien en spreken, en dat in dien de eerste Suppliante mogt komen te overlijden dat zijne presentie ten sterfhuijze en in hun lieden winkel en affaire ten eerste werd vereijst, de Suppn. om voor gemelde Redenen gaerne zoude zien, dat gemelde Christiaan Relijk Zoo Spoedig doenlijk uijt zijn Confinement werd ontslagen.
Weshalve zoo keeren de Supplianten hun tot UEd Groot Agtbare, ootmoedig versoekende UEd. Groot Agtbare appoinctement, waar bij den voornoemde Christiaan Relijk uijt zijn Confinement werden ontslagen. Twelk doende Etc:a. Johan Reelik, Pieter Reelik, Willem Relik, Adrianis Relik, dit is X het hanttijken van Joha(n)na Janse.
+
De Heeren van de Weth der Stad Gorinchem en s Lands van Arkel vinden goed om redenen in dit geval moverende, het verzoek aan de Suppl.tn te accordeeren, en dezelve mitsdien te authoriseeren, zo als geauthoriseert worden bij deezen om de ten reqte: gemelde Christiaan Relik uit zijn Confineemnt te doen ontslaan. Actum ter vergadering van de Wet den 5 novemb: 1784. Ter ordonn: van dezelve N: de Gijselaar.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.