Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-03-1784 Jan Gijsbertsze van Soomeren


Extract uit het Register der Notulen en Resolutien van Drossard en Die van de Magistraat van de Stad en der Baronie van Asperen.
Woensdag den 2e Maart 1784.
Ingekoomen en geleezen zijnde het Schriftelijk berigt van Jan de Jong en Arie Bel als curateuren en van Jan van Soomeren als zoon van Jan Gijsbertsze van Soomeren gerequireert bij s Magistraats appoinctement van dato 19e deezer op de Requeste van Gijsbert van Soomeren mitsgaders bij Resumtie gedelibereert zijnde op het verzoek bij de zelve Requeste gedaan. Is goed gevonden en verstaan de autorisatie tot confinement van opgem.e Jan Gijsbertsze van Soomeren vervat bij s Magistraats dispositie van dato 20e September 1780 en nadere dispositie van dato 24 Junij 1782 te Stellen buiten verder effect en dien volgende de Curateuren over de Persoon en goederen van de zelven Jan Gijsbertsze van Soomeren te autoriseeren en te gelasten zoo als de zelven geautoriseert en gelast worden bij deezen om den gem. Persoon voor of uiterlijk met de exspiratie van het nu loopende half Jaar aftehaalen uit het verbeeterhuis binnen de Stad Dordrecht en den zelven te stellen op vrije voeten continueerende niet te min de gedeverneerde curateele over des zelvs persoon en goederen tot dat dien aangaande nader bij dit collegie zal weezen gedisponeert, en consenteerende daar van des noodig de gewoone Publicatie daar en zoo dat behoord. En zal Extract deezer worden gegeeven aan gem. Curateuren zoo om te strekken tot der zelver Naarigt als omme zig daar naar te reguleren. Accordeert met voorsz: Register. J:v:Asperen Secrets.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.