Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-04-1784 Juliana Frederica Gresler


(Karsseboom) Aan den Hove en Hooge Vierschaar van Zuid-Holland.
Geeft reverentelijk te kennen Abraham Kimijser, Procureur voor desen Hove en Hooge Vierschaar dat Juliana Frederica Gresler, gewesene huisvrouw van Joseph de Landsheer gewoond hebbende te Vlissingen in Zeeland, op het versoek van haar moeder Cornelia Kamper wed:e van Ernst Gresler, wonende te Veere mede in Zeeland bij appoinctement van UEd: Achtb: in dato den 27 julij 1780 is geconfineert geworden in het krankzinnig en beterhuijs der Stad Dordt: ten kosten en Lasten van den Gemeenten Boedel van dezelve Juliana Frederica Gresler en haar voorn: man in welk Confinement dezelve Juliana Frederica Gresler haar als nog bevind, zijnde haare vooorn: moeder immiddels komen te overlijden hebbende gemelde Juliana Frederica Gresler te meermalen versogt om uijt haare voors: detensie en Confinement ontslagen te mogen worden met belofte, dat zij voortaan ahar redelijker en beter gedragen, en sig altoos eloigneeren en weder vertrecken zal uijt de Stad van Dordrecht en de jurisdictie van deezen Hove en Hooge Vierschaar;
Weshalven de Suppliant Eerbiedig versoekt, dat uEd: Achtb: de voorn: Juliana Frederica Gresler gelieven te ontslaan uijt haar voorn: Confinement met den Lesten april aanstaande en daar van te verleenen appt: in margine deses. 'T Welk doende &a. A. Kimijser.
+
Mannen &a alvoorens op deze Requeste nader te disponeren, stellen deselve in handen van de Heeren Mrs. J. van den Brandeler, en J: Hoeufft, welke deselve zullen examineren, den Suppliant hooren, en Hun Ed: agtb: dienen van hunne consideratien en advis: werdende de Supplt. gelast voor welgem.e Heeren Commissarissen te compareeren, op Maandag den 5e April 1784, voor de Rolle. Actum 29e Maart 1784. In kennisse van mij J:J: Perduijn.
+
Mannen &c gehoord hebbende het Rapport van Heeren Commissarissen en geëxamineerd hebbende de nevenstaande Requeste, accordeeren den Supplt. in zijne qualiteit deszelfs gedaan versoek ontslaan mitsdien de geconfineerde Juliana Frederica Gresler uit haar confinement, onder deze speciaale voorwaarde, dat zij na haar ontslag zo spoedig mogelijk, zig uit de Stad Dordregt, en de Jurisdictie vand ezen Hoove en Hoge Vierschaar, zal eloigneeren en vertrekken, werdende de Procureur Kimijser gelast, daar over de nodige zorg te draagen. Actum 5e April 1784. In kennisse van mij Secretaris. J:J: Perduijn.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.