Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


27-09-1763 vrouw van Dames Janse van Alkmaar, bedeeld in 10e kwartier


(Voor den Armen) Aenden Ed.e Groot agtb: Geregte, en Camere Juditieel der Stadt Dordt.
Geven Reverentelijk te kennen Broederen diaconen vande Nederduijtsche Gereformeerde gemeente binnen de Stadt Dordregt, dat onder het 10/qr. bedeelt werdt de vrouw van Dames Janse van Alkmaar, de welke zedert Eenige tijd is geworden kranksinnigh, En om onheijlen voor te komen noodsakelijk dient te werden Geconfineert;
Redenen waaromme de Supplt. ten hun keeren, tot Ued. Groot Agtb: ootmoedigh versoekende, omme deselve vrouw van Dames Janse van Alkmaar, tot tijd en wijlen deselve van haere kranksinnigheijd sal wezen hersteldt, te doen Confineren, in het Stads kranksinnig en beterhuijs alhier ter Steede. Twelk doende &a. Jan van der Star, Procr.

De Kamer alvorens te disponeeren stelt deze Req.te in handen van Heeren Regenten van 't Stads kranksinnig & beterhuijs binnen deze Stad, om Hun Ed: Gr: Agtb: te dienen van berigt op 't versoek in deseng edaen. Actum 13 Septb. 1763. Ps. Hoeufft.

van Wegens Hrm. Regenten van het opgem. Godshuijs werd deze Requeste gestelt in handen van Stadts medecinae Doctores omme sig te informeren omtrent de Krankzinnigheid van het vrouwspersoon daer bij gemeld en vervolgens hun Ed. te dienen van derselver advis. Actum Dordreght den 16e September 1763. Uijt naam van Regenten voorn. als Rentmr. C. Brender a Brandis.

De ondergeschreve Stads med: doctores hebben de Vrouw van Damis Jansse van Alkmaer bevonden als in de req.te gemel, sijn daerom van oordeel dat dezelve dient bewaert te werden. Dordt den 22e Septemb. 1763. J.W. v. Steenbergen, Herm. van der Star.

Edel Groot Achtbaere Heeren.
Ter obedientie en Voldoeninge aen den Appoinctemente van Ue Ed: Gr: Achtb: in dato den 13: September 1763 op de Requeste van Broederen Diaconen van de Nederduijtsche Gereformeerde Gemeente Binnen dese Stadt, hebben wij de Eer Uw Ed: Gr: Achtb. te berigten, dat de Positives aengaende de Vrouw van Dames Janse van Alkmaer daer bij gemeld conform de Waerheid zijn, en dat mitsdien het gem: vrouwspersoon ten kosten en lasten van het stads Krankzinnig en Beterhuijs gedurende haere Krankzinnigheid zoude behoren te werden geconfineert refererende ons niet te min ter Dispositie van Uw Ed: Gr: Achtb. Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van Uw Ed: Gr: Achtb: te hebben voldaen, Soo Bevelen wij Uw Ed: Gr: Achtb. aen Gods Protexie en blijven, Edele Groot Achtbare Heeren, Uw Ed: Gr: Achtb: ootmoedige Dienaren De Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs. (Dordreght den 24:e September 1763) Ter ordonnantie derselve als Rentmr: C: Brender a Brandis.

De Kamere gezien en geexamineert hebbende het Schriftelijk berigt van de Heeren Regenten van Stads kranksinnig en beterhuis binnen deze Stad, en wijders deze nevenstaende Req.te accordeert de Suppl.ten hun versoek en sal de vrouw van Damas Janze van Alkmaer in het gem: Stads & beterhuis werden geconfineert voor den tijd van twee Jaren dog wanneer dezelve voor de gem: tijd komen te herstellen 't aen Heeren Regenten voornt., zal vrijstaan dezelve alsdan uit haar Confinement te ontslaan.
Actum den 27 September 1763. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Requeste (dese voorsz. Trijntje van Alkmaar is uijt haer Confinement op den 26 Maart 1765 op versoek van haar man ontslaagen en is volkomen herstelt.) Broederen Diaconen vande Nederduijtsche gereformeerde Gemeente te Dordt, Suppl.ten. J. van der Star, Procureur.
Geregistr. In handen van H.en Regenten van Stadskrankzinnig en beterhuijs 13: Sept. 1763. Fiat confinement 27e do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.