Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


21-12-1784 Hendrik van Essevelt


(Gijselaar) Aan de Edele Groot Agtbare Heeren Drossaard Burgemeesteren Schout en Schepenen der Stad Gorinchem en Lande van Arkel Constitueerende de weth.
Geven onderdanig te kennen Elisabeth van Wijnoxbergen huijsvrouw van Hendrik van Essevelt, en Joost van Essevelt vader van gemelde Hendrik van Essevelt wonende alhier,
Dat de eerste suppl.t op de request door haar onlangs met volkome consent en goedvinde van den laaste Suppt. aan UEd: Groot Agtbaare gepraesenteert, om redenen daar in vermelt bij appoinctement in dato 14 december 1784 van Uw Groot Agtb. heeft geobtineert qualificatie om den voorn: Hendrik van Essevelt te doen Confineren in een beterhuijs, dog dat voor dat het gem: appt. was ter executie gelegt, gem: Hendrik van Essevelt zeer ziek en ongestelt is geworden, zodanig dat hij buijten staat was om na een beterhuijs worden getransporteert, en mitsdien zulks heeft moeten worden uijtgestelt, dat intussen de voorsz: despositie van UEd: Gr: Agtb: ter zijner kennisse is gekomen en hij sigh daar over ten uijterste verlegen vind, en belofte van beterschap doet, en verzoekt dat het zelve niet mag worden geexecuteerd, de Supp.ten daar door eenige hoope hebben, dat hij uijt vreeze van na het beterhuijs te sullen worden gebragt zig zal beteren, dus alvorens de moeijte en kosten aan te werden die op het gen: confinement zullen vallen onder het goedvinde van UEd: Groot Agtbare nog wel eenige tijt souden willen probere of hij sig mogte beteren,
Weshalve zo addresseeren de Supp.ten aan UEd: Gr: Agtb: ootmoedig verzoekende dat UEd. Groot Agtb. de Suppl.ten gelieve te consenteeren, het vervoeren van Hendrik van Essevelt na een beterhuijs eenige tijd te mogen uijt stellen dog wanneer hij zig weder in het gebruijk van sterke dranken te buijten gaat zij 't zelve als dan ter executie mogen leggen zonder nader orders van uEd. Gr: Agtb. T Welk doende etc:a Elisabet van Weijoxbergen huijsvrouw van Hendrik v. Essevelt, Jooest van Esseveld vader van Hendrik van Esseveld.
+
De Heeren van de Wet der Stad Gorinchem en 's lande van Arkel geëxamineerd hebbende den inhoud van den nevenstaande Requeste vinden goed, het verzoek aan de Supplts. in zo verre te accordeeren dat aan de Suppltn: word gepermitteerd, het transport van den ten requeste gem: Hendrik van Essevelt naar het verbeternhuis al nog op te houden, om, inmiddels te kunnen beproeven, of dezelve aan zijn gedaane belofte van beterschap mogte voldoen; blijvende voot t overige het appoinctement op der Supplltn: voorige Request in volle Kragt, ten dien effecte, dat bij aldien de voorn: Hendrik van Esseveld zich maar in t minste te buiten gaat in zijne gepleegde debauchen hij daadelijk, en zonder dat daartoe zelf eenig nader decreet van deeze vergadering word vereischt, zal worden geconfineerd in een beterhuis, werdende niet alleen de Suppltn: hier toe gelast en geauctorizeerd maar ook den Stadhouder van den hoog Ed: Heer Drossaard Speciaal gequalificeerd, om in dat geval den voorn: Hendrik van Essevelt immediaat des noods met de sterke hand uit zijn huis te haale en naar het verbeterhuis te Dordrecht te transporteeren zullende ten dien einde extract deezer worden gegeeven aan den Stadhouder Cornelis van Diepenbrugge ter informatie en om zich hier na te reguleeren alles ten koste van de Suppltn. Actum ter vergadering van de Wet den 21 Dec: 1784. Ter ordonnn: van dezelve S.G. Brouwer.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.