Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


30-03-1785 Johanna Stoop


Aan den Ed: Achtb: Geregte van Puttershoek.
Geeft onderdanig te kennen Servaas Stoop wonende alhier, dat tot zijn bitter leetwezen zijne Dogter Johanna Stoop zoodanig in hare Harssenen is getroubleert geworden, dat het tot voorkoming van ongelukken allernoodsaaklijkst is, dat dezelve opgesloten en bewaard worde, gelijk hij vertrouwd, dat bij Uw Ed. Achtb. als zulks ten vollen bewust zijnde geen de minste tegen Rekenen zal vinden.
Weshalven hij zig keerd tot Uw Ed: Achtb. ootmoedig versoekende Authorisatie en permissie om dezelve zijne Dogter, 't zij in zijn Huis of op een andere versekerde, en veijlige plaats te mogen doen confineren en opsluijten en zoodanig te doen bewaren als de omstandigheden vereijsschen en Uw Ed. Achtb. zullen vinden en oordeelen te behooren. 'T welk doende &a. Servaas Stoop
+
Schout en geregte van Puttershoek gezien geexamineert hebbende nevenstaande Requeste accorderen den Suppliant zijn versoek, Authoriseert en permitteert mitsdien denzelven om zijne Dogter Johanna Stoop, 't zij in zijn Huijs of op een andere versekerde plaats te doen confineren en zoodanig te doen bewaren als de omstandigheden zullen vereijsschen. Actum den 30 Maart 1785. In kennisse van mij Secretaris S:V:Driel.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.