Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


11-05-1785 Pieter van Mourik


Drossard, Schout, Borgemeesters, en Scheepenen van de Stad en der Baronnie van Asperen constitueerende de Magistraat aldaar geexamineert hebbende de Requeste van Gerretjen Visser Huisvrouwe van Pieter van Mourik, woonende alhier daar bij te kennen geevende dat gemelde haren Man, welke zig zeedert verscheiden Jaaren van het onmatig gebruik van Sterke drank heeft te buiten gegaan, thans der maate aan de Dronkenschap overgegeven is, dat hij genoegzaam nimmer nugteren bevonden word alles met die onaangenaame gevolgen dat hij zijne zaaken verwaarloost, de Suppliante mishandelt, en het geheele huis telkens in opvoer Steldt in voege het te gezien Staat dat hij zig zelven zijne gemelde Huisvrouwe en kind door zijn Slegt comportement in eene totale ruïne zal indompelen zoo daar teegens bij dit Collegie niet wierde voorzien, verzoekende mitsdien dat het de Magistraat als van 't Slegt Comportement van gem:e haaren Man genoegzaam overtuigd gunstig mogte behaagen den Suppliante te autoriseeren en te qualificeeren den zelven haaren Man ten zijnen kosten tot zoo lange hij volkoomen blijken van beeterschap koomt te geeven, te confineeren in een verbeeterhuis en den Heere Drossaard Schout ofte wie den Magistraat zullen goedvinden te qualificeeren, omme, des noods, en de daartoe verzogt zijnde de noodige adsistentie te verleenen; en tot curatoren van den gezeiden haaren Man en over des selvs goederen, gediirende zijn Confinement aan te stellen de Supplianten en haaren Broeder Adrianus Visser, woonende te Thuijl in Gelderland met zodanigen magt als Curators naar Rechten competeert mits des gerequireert doende Reekening en verantwoording van hunne administratie.
hebben, na rijpe deliebratie goedgevonden de Suppliante te autoriseeren en te qualificeeren, zoo als hun Ed. Achtb. de zelve autoriseeren in qualificeeren bij deezen omme de Persoon van Pieter van Mourik hooren booven gem:e Man te confineeren in een verbeeterhuis en zulks provisioneel geduurende den tijd van twee Jaaren of welk tot de naadere dispositie van de Magistraat, met last van de Suppl.te omme zodra de plaats van het confinement bij haar zal weezen bepaalt zulks als dan aan dit Collegie op te geeven; qualificeerende voorts den Heer Drossard omme des noods en daar toe verzogt zijnde de noodige adsistentie te verleenen Stellende wijders tot Curatrice en Curator over den zelven Pieter van Mourik en des zelvs goederen, geduurende zijn confinement des zelcs Huisvrouwe Gerretje Visser woonende alhier en Adrianus Visser, woonende te Thuijl en geevende eindelijk aan de zelven zodanige magt als Curators naar Rechten is Competeerende mits doende ten overstaan van den Gerechte deezer Stad aan hunne administratie, des vermaarde zijnde Rekening bewijs en Reliqua.
Gedaan en gegeeven onder ons Stads Zeegel, de parphine van onzen President Burgemeester en de Signature van onzen Secretaris op den Raadhuize van Asperen dezen 11den van Meij des Jaars 17c vijff en tagtig. Adam Rijs.
Ter ordonnantie van de zelven J:v:Asperen Secets.

Acte van Autorisatie voor Gerretje Visser Huisvrouwe van Pieter van Mourik wonende te Asperen tot Confinement van gem:e haren Man en verder als in den text. Dato 11 Meij 1785.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.