Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


06-06-1785 Hannes Sterk


Mijne Heeren Drossaard, Schout, Borgemeesteren en Scheepenen van de Stad en het Graavschap Leerdam, constitueerende wet aldaar, geexamineert hebbende de Request van Maaijke Brouwer, huijsvrouw van Hannes Sterk, te kennen gevende, dat zij tot haare innige zielssmerte zedert verscheide Jaaren heeft moeten ondervinden dat den gem. haren man zig dermaten in den drank te buijten gaat, dat hij niet alleen dagelijks genoegzaam van den ochtend tot den avond dronken maar ook daar door buijten staad is om zijne zaaken behoorlijk nategaan, gelijk zulks ook bij declaratoir van Lijsbet Kers, thans huisvrouw van Cornelis van der Linden moeder van bovengem: Hannis Sterk geconfirmeert en uit een geannexeerde attestatie van Nicolaas Grienier, Hendrik Koelewijn en Laurens van Delsen gebleeken is.
Dat de voorz: debauches dien te boven meede ten gevolgen hebben een ongeregeld en oneenig huishouden, geduurige huis krakeelen met kinderen en Domestiques en het depenceeren van zeer veel geld dat de Suppliante met haar vier kinderen door bovengem: slegte conduites van haren man, waar in deselve, onaangezien de menigvuldige vermaaningen en middelen, aangewend tot deszelvs verbeetering, steeds blijvt voortgaan eerlang totaal geruineert en tot de uiterste armoede gebragt staat te worden, zo daar tegens door dit Collegie niet wierden voorzien, versoekende mitsdien, dat het mijne Heren van de wet als van het slegt gedrag en aanhoudende debauches van voornoemde haren man genoegzaam overtuijgt gunstig mogt behaagen de Supplt.te te authoriseeren dezelve haare man ten gemeene boedels Costen te Confineeren in een verbeeterhuis tot zo lange dezelve volkomen blijken van beterschap komt te geeven en den Heer Scholtus of wien hun Ed:'achtb: mogten goedvinden te qualificeeren om des noods en daar toe versogt zijnde, de nodige adsistentie te verleenen, en eindelijk tot Curatrice van denselve hare man en over desselvs goederen, geduurende zijn Confinement, aan te stellen de Suppliante in deezen met zodanige magt als een Curatrice na Rechten is Competerende, mits (des gerequireert) doende Rekening, bewijs en reliqua van hare administratie hebben na rijpe deliberatie geodgevonden de Suppliante te authoriseeren en qualificeeren, gelijk geschied uit kragte deezes, om den Persoon van Hannes Sterk haren boven gemelde man te Confineeren in een verbeeterhuis, En sulks provisioneel geduurende de tijd van twee Jaaren off wel tot nadere dispositie van hun Ed: Achtb: hebbende de Procureur van de Suppl.te Johannes Lotzij, nader mondeling aan dit Collegie voorgeslagen tot de plaats van Confinement het zo genaamde blaauwhuis te Dordrecht bij E:L: van der Horst, waar inne door het zelve College is geconsenteert.
Qualificerende voorts den Heer Scholtus omme (des noods daar toe verzogt zijnde) de noodige adsistentie te verleenen, en stellende wijders tot Curatrice over denselve Hannis Sterk en desselvs goederen geduurende zijn Confinement, de Suppliante in deezen, gevende aan dezelve sodanige magt als een Curatele na regten is Competerende mits doende ten overstaan van den Gerechte deezer Stad Rekening bewijs en reliqua van hare administartie.
Gedaan en Gegeeven onder ons Stds Zeegel, de paraphine van den Dossaard en de Signature van onzen Secretaris op den Raadhuijze van Leerdam den 6e Juni 17c vijff en tachtig. J.V.Boeij.
In kennisse van mij Abm. Musquetier, Secrs.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.