Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


14-06-1785 Judina Maria van Tetteroode


(Karsseboom) Aan den Edele Achtb. Geregte van Hardinxveld.
Geven Eerbiedig te kennen Hendrika van Tetteroode, weduwe van Adriaan Verhoeff, en Beliana van Tetteroode, beide woonende alhier, mitsgrs. Mr. Cornelis van Tetteroode, woonende binnen de Stad Gorinchem.
Dat tot hunne bittere smerte, derzelver Zuster Judina Maria van Tetteroode, meede alhier woonagtig in haar verstand zijnde geraakt, zulks dermaate verergerd, dat daar van bij gebrek eener Spoedige voorsieninge, de grootste onheilen te dugten. Weshalven de Supplianten sig keeren tot Uw Ed. Achtb. ootmoedig versoekende dat Uw Ed. Achtb. gem. hunne Zuster Judina Maria van Tetteroode te Dordrecht in het Stads Krankzinnig en Verbeterhuis ten haare Kosten gelieven te doen confineren.
T Welk doende &a. H: van Tetteroode wed. A. Verhoeff, B: van Tetteroode, Corn: van Tetteroode.
+
Schout en Schepenen van Hardinxveld, gezien en geexamineert hebbende nevenstaande Requeste; als mede geinformeert zijnde van de omstandigheit van Judina Maria van Tetteroode ter Requeste gemelt; Accordeeren de Supplianten hun verzoek Confineren mitsdien om redenen bij nevenstaande requeste vervat, derzelver Zuster Judina Maria van Tetteroode ten haren kosten in Stats Krankzinnig en verbeterhuis te Dordrecht.
Actum den 14e Juni 1785 in kennisse van mij Secretaris Johannes Brooshooft.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.