Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-06-1783/16-06-1785 Sebastiaan Cornelis van Eeten, sinds 10 dec 1781 in het Blauwhuis


(Extract) Aan de Edele Groot Achtbaare Heeren Drossaard, Burgermeesteren, Schout en Schepenen der Stad Gorinchem en Lande van Arkel constitueerende de Wet.
Geeft onderdanig te kennen Sebastiaan Cornelis van Eeten, wonende alhier, Dat hij Suppliant ten verzoeke van zijne huisvrouw en nabestaande uit hoofde van zijne gehoude slegte Levenswijze, door uw Edele groot Achtbaare Sedert den tienden december Seventien hondert een en tagtig is geconfineert geweest in het Beterhuijs, genaamt het Blauwhuis te Dordrecht, dat hij Suppliant zig in het gemelde huijs op eene ordentelijk wijze heeft gedraagen, en berouw en Leetwezen van zijn vorig slegt gedrag en Levenswijs is hebbende, met voorneemen om zig bij vervolg van tijd ordentelijk te gedragen en gaarne zijn ontslag uit het gemelde beterhuis zoude bekoome belovende hij Suppliant zig ordentelijk te zullen gedraagen, onder overgifte, dat wanneer hij zig in het gebruik van dranken mogt te buijten gaan, of in herbergen of met gemeen volk mogt verkeeren, hij Suppliant weeder zal werden geplaats in een Beterhuijs, of op een Oost Indisch of een ander buijten lands uijtvaarend schip zal worden gebragt, en na Oostindien of elders buiten s'lands, zal worden versonden;
Weshalve zo addresseert den Suppliant zig aan Uw Edele Groot Achtbaare ootmoedig verzoekende dat Uw Edele Groot achbaare den Suppliant uijt zijn confinement geleven te ontslaan, op conditien dat wanneer hij mogt te buijten gaan, of in herbergen of met gemeen volk mogt verkeeren, hij Suppliant op de eerste requisitie van zijn behuwd vader Isaak Rom en zijn oom Willem van Eeten weeder zal worden geplaats in een Beter-huijs of op een Oost Indisch of een ander buijtenlands uijtvaarend schip zal werden gebragt, en na Oostindien of elders buijten s'Lands zal werden versonden, En wel te mogen lijden dat de curateele over de persoon enn goederen van den Suppliant voor als nog blijven in zijn geheel (onderstond) Twelk doende (was gete(ke0kend) Seb. Corns. van Eeten.
(Lager Stond)
wij ondergetekende etc.a. Volg het appoinctement.
hun Edele groot Ach(t)n: geëxamineert hebbende den inhoud van de nevenstaande requeste, en gelet op de verklaring van den binnen vader van het Stads krankzinnig en beterhuis te Dordrecht en Speciaal ook op het ten requeste gedeclareerde zo door des Suppliants huisvrouw, als door zijne verdere naast bestaande vrienden, vinden goed (in verwagting dat de herhaalde confinementen den Suppliant eindelijk zullen gebragt hebben tot verbetering van zijn levenswijze, en dat hij mitsdien aan zijn belofte zal voldoen) het verzoek aan hem te accorderen, en den Supplianten alsoo te ontslaan uijt het confinement waar in hij uijt hoofde van hun Ed. Groot achtb: appoinctement, van den 10 december 1781 is gebragt welk appoinctement also in zo verre werd gesteld buiten effect, blijvende niet te min de daar bij gem: curateele voorals nog in haar geheel, alles nogtans met deeze Speciaele bij voeging, ingevolge de eige offerte van den Suppliant, dat zo draa de Suppliant zig wederom te buiten gaat, in het gebruijkt van drank; of dat hij zig in herbergen of met gemeen volk op houdt, hij als dan immitdiaat op de eerste requisitie van des Suppliants behuwde vader Isak Rom, en zijn oom Willem van Eeten, zal werden gebragt en geconfineert in en verbeeterhuis, of wel ander zints met een oostindisch of ander uijtvarend schip, buijten s'Lands zal worden gezonden zo en in dervoegen als des Suppliants voorn: schoonvader en oom, respectivelijk naar voorgaande kennis en nadere Auctorisatie van hun Ed: Gr: Achtb: het convenabelste zullen oordeelen. Actum ter kamere van de Heeren van de weth den 6 Junij 1783 (onderstond) Ter ordonnantie van dezelve (was getekend) H: de Gijselaar.
Accordeert voor zoo veel het geëxtraheerde aangaat met desselfs principaal bij mij Notaris in Gorinchem residerende den 16 Junij 1785. H.v.Aken, Notaris.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.