Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


16-06-1785 Elizabeth Maria Arends


(Karsseboom) Aan de Weledele Grootachtbare Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Roelof Arends, burger en inwoner dezer Stad, dat zijn Zuster Elizabeth Maria Arends sedert diversche Jaren is geconfineerd geweest in het Stadskrankzinnig en beterhuis; dat zij van tijd tot tijde, na gedane instantiën en sterke promesses van zich te zullen beteren, uit haar Confinement is ontslagen, en nu nog laatstelijk in den beginnen der voorleden maand; maar dat zij, gelijk in de vorige reizen, Uw Wel Ed. groot Achtbare in de billijke verwachting van door een geregelde levenswijze en rechtmatig berouw zich behaaglijk te zullen maaken heeft te leur gesteld; dat zij al kont na haar laatst ontslag tot haar vorig debauches was uitgespat, en zich geexponeerd aan de pernicieuste gevolgen van dien waaromme de Suppliant, wel voorziende de schroomelijke onheilen en desasteus die uit zulk een verregaand debandement stonden te resulteren de vrijheid neemt van zich tot Uw Wel Ed. Groot achtbaarheden te wenden; ootmoedig verzoekende dat het Uwer Wel ede. Groot achtvaarheden behaagen moge dat gemelde zijne Zuster de node worde geconfineerd in het Stadskrankzinnig en beterhuis, op kosten van de Stad 't Welk doende.
Uw We.ed. groot achtbaarh. Dienaar Roelof Arends, Jan van der Star, procureur. Dordt den 2 den Zomermaand 1785.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt dese Requeste in handen van de Heeren Backus en Boon, Schepenen dezer Stad, Omme denzelven nader te Examineren en Hun Ed. Gr: Achtbh. te dienen van Hun Ed. Consideratie en advis. Actum den 2e Junij 1785 Js. Karsseboom.
+
Heeren Commissarissen stellen deze request in handen van Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad Omme Hun Ed. achtb. te dienen van Hun Ed. Schriftelijk berigt. Actum den 2 Junij 1785. Js. Karsseboom.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen mitsgaders gezien en geëxamineert hebbende 't berigt van Heren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, als mede den nevenstaande Requeste, accordeert de Suppl.t zijn verzoek, qualificeert denzelven Omme zijne Zuster Elizabet Maria Arends te mogen doen Confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad voor den tijd van twee Jaaren tot Lasten van ;t voorsz. huis. Actum den 16 Junij 1785. Ps. Gevaerts.

[VOORKANT] Requeste Roeloff Arends Supplt. J. van der Star Procr.
(Geregistreerd) Hren. Comm.s Backus & Boon. In handen van H.ren Vaders en Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuis. Fiat confinement ter lasten van 't Huis voor 2 jaaren 16 do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.