Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


22-12-1785 Simon Berghuizen e/v Dijna Schootel


(Gevaerts) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geeft Eerbiedig te kennen Dijna Schootel huisvrouw van Simon Berghuizen, wonende binnen deze Stat, dat haar Man, zedert eenigen tijt, zig aan zodanige Kwaadaardigheden heeft overgegevenm dat het tot voorkoming van anders te wagten ongelukken, ten uittersten nodig is, dat denzelve, welke reets voor enige dagen in Stats Kwankzinnig en verbeterhuis is geplaatst, in 't zelve geconfineert wert. Weshalven zig keert tot Uw Ed. Groot Agtb., met verzoek, dat Uw Ed. groot Agtb: haar Man bovengenoemde Simon Berghuizen, in Stats Krankzinnig- en verbeterhuis alhier, Edog aangezien hare Armoede, ten Kosten van deze Stat; gelieven te doen Confineren. 'T Welk doende &. Anthonij Bax.
+
De Kamere alvorens te disponeren Stelt deze Requeste in handen van de Heeren van Schellebeek en Rees, Schepenen dezer Stad, Omme denzelven nader te Examineren en Hun Ed. Gr. Agtb. te dienen van Hun Ed. Consideratien en advis. Actum den 20 decb. 1785. Js. Karsseboom.
+
Heeren Commissarissen stellen deze req.te in handen van de Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, Omme hun Ed: Achtb: te dienen van Hun Ed. Schriftelijk berigt. Actum den 20 decb. 1785. Js. Karsseboom.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen mitsgrs. gezien en geexamineert hebbende 't berigt van Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, Als mede de vorenstaande Requeste accordeert de Suppl.te. haar verzoek, qualificeert dezelve, Omme haren man SIMON BERGHUIZEN te mogen doen Confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad voor den tijd van twee Jaaren tot Lasten van 't voorsz. huis. Actum den 22 decb: 1785. Js. Karsseboom.

[VOORKANT] Request Dijna Schootel Huisvrouw van Simon Berghuizen; Bax pr.; Geregistreert; In handen van H.ren Commiss. van Schellebeek en Rees 20 Dec. 1785; In handen van H.rn Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis om advis. do. uts.; Fiat confinement voor 2 jaaren ten laste van 't Huis 22 do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.