Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


12-01-1764 Cornelis van den Bende echtg. Geertrui Doesjong


(Hoeufft) Aan den Edelen Groot Agtbaren Geregte en Kamere Judicieel der Stad Dordrecht.
Gefft met alle verEijschte Eerbied ootmoediglijk te kennen Geertrui Doesjong, huijsvrouw van Cornelis van den Bende, schuijtevoerder, woonende binnen deeze Stad.
Dat haar Suppliantes gem: Man tot haare groote Smerte, zig reeds veele Jaaren in den Drank zoodanig heeft te buijten gegaan, dat sij Supplt.te en derselver kinderen daar door een Allerdroevigste Leeven hebben moeten Lijden, Welke conduites van haar Suppl.tes gem: man in weerwil van alle vermaeningen en pogingen daer tegen door haar Suppl.te aengewend, en gereitereerde Ernstigen Correctien van UEd: Gr: Agtb: zelve meer en meer de overhande neemen, zoo dat denzelven veeltijds, niet alleen buijten staat is zijn voorschr: beroep waar te neemen, maar ook alles wat hij daar mede nog wind in plaats van haar Suppl.te en sijne Kinderen daar van te Alimenteeren, dilapideerd, en bovendien haar Suppliante nogh in Schulden steekt, gaande zijn voorschreeve Dronkenschap niet zelde gepaart met het uiterste Onbeschijd en mishandelingh van haar Suppliante en Kinderen, Invoegen het haar Suppl.te onmogelijk werd langer met gemelde haaren Man te Cohabiteeren.
Reedenen waar omme dezelve de Vrijheijdt neemt, zig te keeren tot UEd: Gr: Agtb:e op heet ootmoedigste versoekende dat het UEd: Gr: Agtbe behage mag, om gemelde haar man te doen confineeren in het Stads verbeeter Huijs (en sulks ter Oorsake van haar Suppl.te absolut onvermoogen ten Kosten van deeze Stadt) tot zoo lange denzelven een waar berouw over sijn gedrag, en preuves van sijn beeteringh zal gedaan hebben, ofte tot soo lange als het UEd: Gr: Agtb: behagen zal.
En wijders dat UEd: Gr: Agtb: dan ook haar Suppl.te gelieve te authoriseeren om geduurende t voorschr: Confinement en Afweezigheijd van haar Man haar zaken te mogen manueeren en Exerceeren. Kunnen alle 't voorenstaande soo nopens het drag van ahar Suppl.te gemelde man als hunne behoeftige toestand door derzelver gebuuren en alle die hun Kennen ter requisitie van UEd: Gr: Agtb. werden geconfirmeerd.
Twelk doende etc. uit naam van de Suppl.te Sibert. van dr. Bank, Procureur.

De Kamere alvorens te disponeeren committeert de heeren Rees en Mattheus Onderwater, Schepenen deser Stad, omme de nevenstaande req.te nader te Examineeren en Hun Ed: Gr: Achtb: te dienen van Hun Ed: consideratien en advis Actum den 12 Januarij 1764. Jb. Karsseboom.

De kamere gehoort hebbende 't rapport van Heeren Commiss.en mitsgrs: gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande req.te accordeert de Suppl.te haar versoek en sal hare man Cornelis van den Bende werde geconfineert in het Stads kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad voor den tijt van twee Jaren tot lasten van t selve huis.
Actum Dordt. den 12 Januarij 1764. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Requeste Geerruij Doesjong huijsvrouw van Cornelis van den Bende Suppl.t om haar man te doen Confineeren. Van der Bank, Proct.
Geregistreert. In handen van H.rn Commissn. Rees en M. Onderwater, 12e janu. 1764. Fiat confinement voor 2 jaeren ten lasten van stadskrankzinnig en beterhuijs. do ut supra.
Solvit door de Procr. Van der Banck eene gulde tien st.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.