Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


10-08-1785 Johanna Barentse weduwe Adrianus Kranendonk


(voor den armen) Wij Schout en Scheepenen der Heerlijkheid en Dorpe van Oud-Beierland, gezien en geexamineert hebbende de Requeste ten dezen geannexeerd, en op heden aan ons gepresenteert, door den E: Kerkenraad van Oud-Beierland als administreerende de arme goederen aldaar en alimenteerende Johanna Baren(t)se weduwe van Adrianus Kranendonk, woonende alhier, contenseerende omme de voornoemde Johanna Baren(t)se, wegens hare krankzinnigheit, en tot voorkominge van eenig ongeluk, breder bij den voorsz: Requeste gemeld, te mogen confineeren en in bewaringe te brengen in een bequaam Huijs of plaatse.
Ende gelet waarop in dezen te letten stonde, accorderen aan de Supplianten hun verzoek, en authoriseerend ezelve omme de voornoemde Johanna Barentse te confineeren, en te doen brengen met zoodanige hulpe als nodig oordeelen zullen, in een bekwaam Huijs off plaatse in deze Provintie, en aldaar te doen houden ter tijd toe dezelve van haare krankzinnigheit zal zijn hersteld, en inmiddels dezelve te bezorgen zoo van t geene tot haar hulpe, gemak als nooddruft, over eenkomstig haar Staad, zal nodig hebben. Actum in 't Collegie deze 10de Augustus 17c vijf en tagtigh.
Ter ordonnantie van dezelve als Secretaris H:V:Harlingen.

(voor den armen) Aan de Edele Agtbare Heeren Schout en Scheepenen van Oud-Beierland.
Geevt met alle verschuldigde Eerbied te kennen, de kerkenraad van Oud-Beierland, als administreerende de arme goederen aldaar, en mitsdien alimenteerende Johanna Barense weduwe van Adrianus Kranendonk, woonende alhier dat dezelve Johanna Barense tot hunner Supplianten over groote smerte bezorgt is geworden met krankzinnigheid, gepaart met groote boosheid en quaadaardigheit, zoo dat zij Suppliante genootzaakt zijn geworden, sterke mansperzoon, tot haare bewaring, zoo bij dag als nagt in huijs te nemen; dat zij Supplianten inne de gronde vreeze zijnde, dat de voorgenoemde JOHANNA BARENSE den een d'ander eenig ongeluk zoude mogen toebrengen, indien daar inne niet wierd voorzien, te raade waare geworde dezelve te confineeren in een bekwaam Huijs off Plaatze, daar zij tijde harer krankzinnigheit wel en secuur zal koonne werde bewaard, en na haar staat, en toestand, gedient, op gepast en van 't nodige verzorgt, ter tijd toe dezelve door Gods goedheit mag te werden hersteld. Dan zulks niet kunnende geschieden dan op authorisatie van Uw Ed: Achtbare.
Zoo is 't dat zij Supplianten, zig met voorige Eerbied keeren tot Uw Ed.e Achtbare ootmoediglijk verzoekende dat uw Ed. Achtbare hun Suppliante om boven geallugeerde Reedenen, gelieven te permitteren te mogen confineeren in een bekwaam huijs of plaatse daar zij secuur, en wel zal worden ebwaard en verzorgt, van alle 't geene tot haar hulpe, gemak en onderhoud nodig zijn zal, en dat ter tijd toe het God behage denzelve van hare zwaare bezoeking te bevrijden en herstellen (met verdere Last omme dezelve met zoodanigen hulpe als nodig zijn mogte) te mogen vervoeren en Transportere ter plaatze daar zij Suppliante het beste en voordeeligste oordeele, en daar van te verleene acte in form. Twelk doende &a. Uit aller naam. S. van Beuningen, Scriba. (Oud-Beijerland 10 Augustus 1785)

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.