Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


09-11-1785 Elisabeth Maria Comans weduwe Bogaard


(Copie)(Schrevelius) Magistraat en Gerechte der Steeede Vianen accordeeren het verzogte Confinement van Elisabeth Maria Comans, weduwe Bogaard, in het Verbeterhuijs genaamd het Blaauwhuijs te Dordrecht en zulks bij provisie van den tijd van zes eerstkomende Jaaren met authorisatie op den Substit.t Drossard F:A: van Hall omme de voorn. Wed: Bogaard met adsistentie na Dordrecht te Transporteren. Actum in Vergadering van Magsitraat en gerechte den 9 november 1785. (onderstond) Ter ordonnantie van dezelve (was getekend) Am. Schrevelius. Pro vera Copia A:m Schrevelius.

Mijn Heer en Zeer Geeerde Vriend!
deesen doend kortelijk alleen om u Ed. te Informeren dat Juffrouw Elisabeth Maria Comans wed.e Bogard op versoek van haare moeder en Susters en aanbehuwde Broeders op Gisteren bij de Magistraat alhier is geconfineerd bij uEd. in 't blauwe huijs voor den tijd van ses Jaaren, waar van u Ed. met de passiente op morgen overgebragt wordende zal worden ter hand gesteld een Copie appoinctement geliefd dus op versoek van de Heer van Hall te Sorgen dat in het Veerhuijs aan deese kant van de Merwe morgen nademiddag imand uijt het huijs is om haar Ed. te begeleijden na En in het huijs zult daar meede verpligten ondertusschen, vermits ik Zo Zo op de Sprong Sta om uijt de Stad te gaan en dus geen geleegenhijd heb om naar haar goed te kunnen zien, Zo zal uEd het wel Examineeren en over het manqueerende aan de Heer Harling in 's Hage in de Raamstraat Schrijven. Ik blijve naer vriendelijke Salutatie met alle agtinge Mijn Heer en Zeer geëerde vriend, U Ed. Dienaar & Vriend R: Ockerse (Vianen Woensdag 9 nov. 1785)

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.