Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


26-11-1785 Grietje Bloks


(Pro Exclesia) Aan den Ed. Achtb. Gerechten van den Dorpe Sliedrecht.
Geeven reverentelijk te kennen, de gezamentlijke Leeden der kerkenraads van de gereformeerde Godsdienst van denzelven Dorpe. Dat zij, in qualiteit als Armbezorgers van Sliedrecht onder anderen thans moeten alimenteren eene Grietje Bloks, Jongedogter, welke onlangs in haar verstand geraakt zijnde, hetzelve zoodanig verslimmerd, dat, ter zij daar in spoedig wordt voorzien, daar van niets anders dan droevige gevolgen te duchten zijn.
Weshalven zij lieden de vrijheid neemen, van sig te keeren tot Uw Ed. Achtb. met eerbiedig verzoek, dat het Uw Ed. Achtb. gelieven mogen om gemelde Grietje Bloks, in een Stads-Krankzinnig0- en verbeterhuis, 't zij te Dordrecht of ergens elders, te doen confineren. Twelk doende &c. In naam van den Kerkenraad. Cs. Fortuijn, Predikant.
+
Schouten en Scheepenen van den geheele Dorp Sliedrecht gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande requeste, als mede van de innocentie van de ten requeste gemelde Grietje Bloks aan hun Ed. Achtb. gebleken zijnde, accorderen aan de Supplianten hun gedaan verzoek authoriseren dienvolgende dezelve, om voorgenoemde Grietje Bloks in het Krankzinnig en verbeterhuis te Dordrecht, voor de tijd van twee eerstcoomende Jaaren te confineeren mits dat de Supplianten gehouden zullen zijn om zig bij het eindigen van gemelden twee Jaaren zig tot continuatie of ontslag van gemeld Confinement nader aan hun Ed. Achtb. te moeten adresseren. Actum in 't Collegie van Schoutten en Scheepenen bovengenoemd den 20ste November 1785. In kennisse van mij Secretaris. F. van Wingaarden.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.