Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


01-07-1785 Pietertje Hordijk


(Karsseboom) Aan den Ed: Agtb: gerechte van Dubbeldam.
Geeft met aalle Eerbied te kennen Pieter van de Merwe, als in huwelijk hebbende Ariaantje Hordijk, wonende onder Dubbeldam. Dat zijn Supplt. huisvrouwe Suster Pietertje Hordijk mede wonende onder Dubbeldam sodanig is geegadeert met quaadaardig gepaart dat dezelve tot voorkoming van ongelukken noodsaakelijk dient te wierden versekerd. Reden waarom de Supplt. sig keert tot uw Ed: Agtb: met ootmoedig versoek Uw Ed. Agtb. haar gelieve te doen foncineren in 't Stats kranksinnig en beterhuis te Dordt Edog vermits haar onvermogen ten Costen van den Armen van Dubbeldam voornt. Twelk doende &e. L: van der Horst.

Schout en Scheepenen van Dubbeldam gesien en geExamineerd hebbende den Nevenstaande requeste als meede gehoort het rapport van wegen den Wel Eerw: kerkenraad aldaar, en voorts gelet waar op in deese te letten stond accorderen den Supplt. zijn gedaan versoek en confineere de in den requeste gemelde Pietertje Hordijk voor den tijd van Een Jaar ten koste der diaconie Arme in het Stads krankzinnig en beterhuijs te Dordregt. Actum den 1e: Julii 1785. Ter ordonnantie van deselve als Secretaris. Jacob Boon.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.