Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


30-09-1785 Ariaantje Moret huisvr. Jan Jorisz. Booij


(Pro Deo) Aan Den Ed. Agtb. geregte van Dubbeldam.
Geeft met allen Eerbied te kennen Jan Jorisz: Booij gehuwt met Ariaantje Moret, als meede Joris Jansz: Booij meerderjarige zoon van dezelve bij de wonende onder Dubbeldam.
Dat tot hunne smerte des Eerstgemelde voorn:e Huijsvrouw zijnde des tweedes Supplts. moeder sodanig is geregrateert, met quaadaardigheid gepaart, dat deselve tot voorkoming van ongelukken noodzakelijk dient te worden verseekert. Reedenen waarom de Supplten. zig keeren tot uEd: Agtb: met ootmoedig versoek uEd. agtb. haar gelieve doen Confineren in 't Stadskrankzinnig en beeterhuijs te Dordregt; Edog ten kosten van den Armen van Dubbeldam voornt:, vermits haar onvermogen.
'T Welk doende etc:a dit merk X bij Jan Jansz: Booij zelf gestelt verklarende niet te kunnen schrijven, Joris Janse Booij.
+
Schout en Scheepenen van Dubbeldam gesien en geExamineerd hebbende de Nevenstaande requeste, als meede gehoort het rapport van den wel Eerw. kerkenraad aldaar, een voorts gelet waar op in deese te letten stond accordeerd de Supp:ten hun versoek en confineere de in den requeste gemelde Ariaantje Moret voor den tijd van Een Jaar ten kosten van de Diacnie Armen van Dubbeldam voornt: in het Stadskranksinnig en beterhuijs te Dordregt. Actum den 30e September 1785. Ter ordonnatie van deselve als Secretaris Jacob Boon.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.