Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


11-10-1785 Magrietje Kramer weduwe Arij Pietersz Smit


(van der Schilt) Aan de Edele Achtbaare Heren Bailliuw en Leenmannen van den Lande van Voorne.
Geeven Reverentelijk te kennen Schout en Scheepnen van den Dorpe Ambagtsheerlijkheid van Swartewaal, in qualitijt als weesmeesteren van den voorsz. Dorp. Dat Magrietje Kramer wed.e van Arij Pietersz Smit Seedert een geruijmen tijd in de Hersenen getroubleert, geweest zijnde, bij Continuatie door het bewaaken van de zelve alle mogelijke voorzorg is gebruijkt ten Eijnde te zoen en aftewagten off zelve zoude verbeeteren - dog met geen ander gevolg, dat dat dezelve van tijd tot tijd Erger Wordende niet dan met de grootste moeijte in Huijs kan gehouden worden, waar uijt de kwaadsten gevolgen te vreesen zijn indien daar in niet op de best mogelijke wijze worde voorzien. Waar omme de Supplianten hun zijn keerende tot uw Ed. Achtb. ootmoediglijk verzoekende dat hun Ed. Achtb. aan de Suppl.en gelieven te accordeeren en te Authoriseeren, om de voorn: Magrietje Kramer, wed:e Arij pietersz Smit tot voorkominge van dangereuse gevolgen welken uijt de zinneloosheid, van dezelve met reeden te dugten zijn ten kosten van de Supplt.en in hunne respective qualiteit in een der verbeeterhuijzen te Plaatsen tot zoo lange de zelve wederom zonder gevaar, aan de Samenleeving zal kunnen werden toe vertrouwt, En daar van aan de Suppl.en te verleenen Acte off Appoinctement in forma. T'Welk doende &a. (was geteekend) K: Kruijff Schout & Secrets. Pieter Kruijff, H: Mosterdijk, D: Reedijk, A: van der Meer, Jan D: Pruijt, Pieter van der Linden.
Accordeerende bevonden met de ordiginele Request ter Secretarije van Swartewaal berustende bij mij Secrets. J: Kruijff.
+
Bailliuw en Leenmannen van den lande van Voorne, gesien en geExamineert hebbende de neevenstaande Requeste accordeeren de Suppl.en omme Magrietje Kramer, wed.e Arij Pietersz Smit, om reedenen bij gem. requeste geallegueert ten hunnen kosten, in een verbeeter Huijs te plaatsen tot zoolang dezelve wederom zonder gevaar aan de Samenleevinge zal kunnenwerden toe vertrouwt. Actum Bri(e)lle en 11 October 1785 (onderstond) ter ordonnantie van Bailliuw en Leenmannen van den Lande van Voorne (was geteekend) A: van der Sluis.
+
Accordeerende bevonden met het origineele Appoinctement en margine op de origineele Requeste gesteld, en ter secretarije van Swartewaal berustende bij mij Secrets. op den 15 October 1785. J: Kruijff.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.