Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


11-04-1786 Huibert van der Zalm


De Procureur Fiscaal J. Ganderheijden als bij het testament door Huibert van der Zalm den 15 December 1784 voor Scheepenen en den Wel Edelen en hoogen Gerigte van Zuijlichem gemaakt en gepasseert aangesteld zijnde tot toeverzigt van zijn Persoon en goederen onval denselven met krankzinnigheijd mogte worden besogt aan mij ondergez. te kennen gegeeven hebbende dat de omstandigheeden van den Persoon van voornoemden van der Zalm zodanig zijn, dat tot voorcoming van ongelukken voor zig zelve en voor anderen desselfs Perzoon diende verzekert en in bewaring genomen te worden verzoekende hij Procureur daar toe van mij het nodige Consent weshalven ik ondergegs: in qualiteijt als Richter van Boemelrewaard bij absentie van den HWgg: Heere Amptman om reeden voors: voor zooveel gemelte Heere Amptman en mij betreft hebbe geconsenteert dat denselven Huijbert van der Zalm weder in dezelve bewaering werde gebragt waar uijt provisioneel was ontslagen op zodane wijze als zal bevonden worden te behooren. Signatum binnen Z. Bommel den 11e April 1786. O. Dirriek.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.