Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


27-03-1764 Arij de Hart


(Hoeufft) Aenden Ed:e Groot Agtb: Geregte en Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geeft onderdanig te kennen Arnoldus de Hart, borger deser Stadt, dat zijn Supplt. broeder Arij de Hart Een geruijmen tijd hem te buijten gaende in het consumeeren van Sterken drank, en daar bij genoegsaam Innocent zijnde veeltijd met hevige quaad aardigheijd bezit wesende, waer van niet anders dan droevige ongelucken te dugten zijn;
Redenen waeromme den Suppl.t. hem keert tot UEd: Groot agtb: ootmoedig versoekende dat den voornoemde zijnen broeder Arij de Hart in 't Stads kranksinnig en ebterhuijs deser Stadt werde geconfineert tot kosten van 't zelve huijs, vermits zijn onvermogen.
Twelk doende &a Jan van der Star, procr.

De Kamere accordeert bij provisie den Suppliant zijn versoek, stelt niettemin deze Req.te in handen van de Heeren Regenten van 't Stads krankzinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Edele Groot Achtb: te dienen van Hun Ed: berigt consideratie en advis. Actum den 15e Maart 1764. Jb: Karsseboom.

Edele Groot Achtbaere Heeren
Ter obedientie en Voldoeninge aen den Appoinctemente van Ue Ed. Gr. Achtb. van dato den 15e Maart 1764 op de Requeste van Arnoldus de Hart, Borger deser Stadt, hebben wij de Eer Ue Ed: Gr. Achtb: te berigten dat bij aldien Ue Ed. Gr. achtb. zullen oordelen dat den Supplts. broeders Arij de Hart wegens dronkenschap en innocentie zoude moeten werden geconfineert dat zoodanigen Confinement als dan, vermits zijn onvermogen, ten kosten en lasten van het stads Krnakzinnig en Beterhuijs zoude behoren te geschieden, referende ons niet te min te Dispositie van Uw Ed. Gr. Achtb. Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van Ue Ed. Gr: Achtb: voldaen te hebben, beveelen wij Uw Ed: Gr. Achtb. aen Gods Protexie en blijven, Edele Groot Achtbare Heeren, Uw Ed. Gr. Achtb. ootmeodige Dienaeren De Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs ter ordonnantie van deselve als Rentmr. C: Brender a Brandis.(Dordreght den 26e Maart 1764)

De Kamere gezien en geéxamineert hebbende den nevenstaande Req.te mitsgaders het berigte van Heeren Regenten van Stads kranksinnig en Beterhuijs binnen dese Stad, accordeert den Supplt. sijn versoek en sal sijne Broeder Aij de Hart bij provisie werde geconfineert in het Stads kranksinnig en Beterhuijs deser Stad voor den tijt van twee Jaeren tot Lasten van 't selve huijs. Actum den 27 Maart 1764. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Request Arnoldus de Hart Supplt.; J. van der Star, procureur; Fiat bij provisie confinement en werd derze neittemin gestelt in handen van H.en Regenten van Stads krankzinnig en beterhuijs. 1e Maert 1764. Fiat confinement bij provisie voor den tijdt van 2 Jaeren tot lasten van voorn: Huijs. 27e do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.