Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-12-1786 Maria van der Monde


(Rees) Aan den Edele Groot Achtb: Gerechte en kamere Judicieel der Stad Dordrecht.
Geven met alle Eerbied te kennen Leendert van der Monde, Pieter van der monde, en Willem van de Weg, alle Burgers en inwoonders deser Stad. Dat tot hun Supplte. smerte en droefheid hunne Suster en behuwd suster Maria van der Monde zodanig in haare herssenen is getroubleert, Zo dat 't noodzakelijk is, om ongelukke voor te komen dat dezelve wert geconfineert, en reets ingevolge bekome Consent van den Wel Ed: gestr. Heer Prasiderende Burgemeester provisioneel in 't Stads kranksinnig en beterhuis alhier is gebragt. Reden waar omme de Supplte. zijn keerende tot Uw Ed. groot Achtb. ootmoedig versoekende dat Uw Ed. Groot Achtb. hunne voorsz. Suster en behuwd suster Maria van der Monden, gelieve te doen houde geconfineert in 't voorsz. Stads krankzinnig en beterhuis tot tijd en wijlen dat dezelve wederom tot vorige gesontheid zal wesen herstelt, dan vermits hun Suppltn. en die van hunne Suster en behuwd Suster onvermogen, tot kosten en Lasten deser Stad. T'Welk doende &a. F: Pistorius, Procureur.
+
De Kamere alvorens te disponeren Stelt deze Requeste in handen van de heeren Schellebeek, en Decourt Schepenen dezer Stad Omme denzelven nader te Examineren en Hun Ed. Groot Achtb: te dienen van Hun Ed: Consideratien en advis. Actum den 14e novb. 1786. M:G: Rees.
+
Heeren Commissarissen Stellen deze Requeste in handen van Heeren Regenten van Stads krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, omme hun Ed: Achtb. te dienen van Hun Ed:Schriftelijk berigt, Actum den 14 novb. 1786. M:G: Rees.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen, mitsgaders gezien en geëxamineert hebbende 't berigt van Heren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, alsmede den vorenstaande Requeste, Accordeert de Supplte. haar verzoek, qualificeert dezelve Omme haare Suster en behuwd zuster Maria van der Monde te mogen doen blijven geconfineert in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad voor den tijd van twee jaaren of eerder herstelling, mits egter ten overstaan van de Supplten. door den rentmeester og binnevader van het huis werde geformeert een behoorlijke Lijst of Notitie van de Klederen, mitsgaders Contante penningen van verdient en Ontvangen, of nog verschuldigt huurloon en andere goederen van de voorsz. Maria van der Monde Competerende, en onder de Heer F: van den Berg nog berustende, qualificeerd den voorn: Heer van den Berg voor al het zelvs aan den Rentmeester of binnevader over te geven, ten einde in het huis te werden gecustidieert tot het onderhoud van deselve Maria van der Monde geempolijeert te werden, of wel bij overlijden, ten behoeve van het zelve huis, voor off in midnering van de Kosten van hare alimentatie te blijven.
Actum den 5e dec. 1786. M:G:Rees.

[VOORKANT] Request Leendert van der Monde cumsius Supplte. Pistorius Procureur. Geregist. Hrn. Commiss. van Schellebeek & Decourt Den 14 9ber 1786. In handen van Hrn. Regenten van Stads Krankzinnig & Beterhuijs Den 14 uts. Fiat confinement voor twee Jaren of eerdere herstelling volgens berigt. 5e dec. 1786.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.