Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


26-10-1786 Jan van Gorssel


(voor den armen) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geven Eerbiedig te kennen Boekhouder en Diakonen van de Nederduitsche hervormde Gemeinte, binnen deze Stat Dat Jan van Gorssel, door hem bedeelt werdende, zig aan zulke verregaande ongeregeltheden en wangedrag schuldig maakt dat 't nodig is, dat dezelve in bewaring gestelt werde.
Mitsdien zig keren tot Uw Ed: groot Agtb. met verzoek dat Uw Ed: Groot Agtb: den zelve Jan van Gorssel in het krankzinni(n)g en beter Huis binnen deze Stad, Geleiven te doen Plaatzen. Twelk doende &c. Pieter Roos Lzn., Procureur.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Req.te in handen van de Heeren Knogh en de Court, Schepenen dezer Stad, omme denzelven nader te Examineren en hun Ed. Gr. Achtb. te dienen van hun Ed. Consideratien en advis. Actum den 24e Octob. 1786. M:G:Rees.
+
De Kamere gehoord 't rapport van Heeren Commissarissen mitsgrs. gezien en geexamineerd hebbende den nevenstaande Requeste, hebben wegens de zodnerlinge omstandigheden van JAN VAN GORSEL en de verlegendheid van Broederen diaconen, Omme denzelven besteed te kunnen krijgen, goedgevonden en verstaan, denzelven zonder dat zulks in consequentie zal werden getrokken, in Stads Krankzinnig en beterhuis te mogen Confineren tot lasten van t voors. huis, voor den tijd van een Jaar. Actum den 26 October 1786. M:G:Rees.

[VOORKANT] Request BB: Diakonen om Jan van Gorssel te doen Confineren. Roos Pr.
Geregistreert. in handen van H.rn Commiss. Knogh en de Court. 24: Oct. 1786. Fiat confinemt. 26e: do: ten lasten van 't huijs voor een Jaar.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.