Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


18-05-1786 Dirk van Houweling


(voor den Armen) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geven Eerbiedig te kennen Boekhouder en Diakonen van de Nederduitsche Hervormde Gemeinte, binnen deze Stat; Dat Dirk van Houweling, door hen bedeelt werdende met krankzinnigheit is bezogt, der mate dat 't ten uittersten Nodig is, dat den zelve in verzekering gesetlt werde. Mits welke zig keren, tot Uw Ed: Groot Agtb., met verzoek dat Uw Ed: Groot Agtb:, denzelve Dirk van Houweling, in 't krankzinnig en Beter Huis dezer Stat, gelieven te doen Plaatzen. 'T Welk doende &ca. Pieter Roos Lzn. Prokureur.
+
De Kamere alvorens te disponeren Stelt de Reqte in handen van de Heeren Poeljen & Stoop, Schepenen deser Stad, Omme den zelven nader te Examineren en Hun Ed. Gr. Agtb. te dienen van Hun Ed. Consideratien en advis. Actum den 9 Meij 1786. M:G: Rees.
+
Heeren Commissarissen stellen deze Requeste in handen van Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis alhier Omme hun Ed. Achtb. te dienen van hun Ed. schriftelijk berigt. Actum den 9 Meij 1786. M:G: Rees.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heeren commisasrissen mitsgrs. gezien en geexamineert hebbende 't berigt van Heeren Regenten als mede den vorenstaande Requeste, Accordeert de Supplt.n hun verzoek, qualficieert dezelve, Omme Dirk van Houweling te mogen doen plaatsen in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad voor den tijd van twe Jaaren, ten ware Eerder hersteld, tot Lasten van 't voors. huis. Actum den 18 meij 1786. M:G: Rees.

[VOORKANT] Request Broederen Diakeonen om Dirk van Houweling te doen Confineren. Roos Pr. Geregistreert. H. ren Comiss.n. van Poelje & Stoop.
In handen van H.ren vaders & regenten van Stads Krankzinnig & Beterhuijs Den 9 Meij 1786. Fiat voor 2 jaaren den 18 dto.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.