Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


19-07-1786 Clara Christina Marie Mailette de Buy, 23 jaar


(Copije) Aan de Edele Groot Agtbare Heeren Drossaard Burgemeesteren Schout en Scheepenen der Stad Gorinchem en Lande van Arkel constituerende de Weth.
Geeft met alle onderdanigheijd te Kenne Clara Cornelia Maillette de Buy gebore van Kervel wonende alhier.
Dat der Suppliant dogter Clara Christina Marie Mailette de Buy oud in haar drie en twintigste Jaar zedert eenige jaaren genegligeert hebbende 't geen tot haar behoorlijk bestaan zoude hebben kunnen dienen eindelijk, zig binnen de Stad Heusden in den jaar 1785 heeft neergestelt, als fransche Mademoiselle.
Dat na dat zij aldaar slegts korten tijd haar verblijff had gehouden, dezelve Zig aan zeeker Zee officer heeft geëngajeert van Heusden clandestien is vertrokken en met gemelde Zee officier allomme omgesworven heeft.
Dat des Suppliants dogter na alles op die wijze te hebben doorgebragt, en van voorn: Zee officer verlaten zijnde geworden zig aan zulke demarches heeft schuldig gemaakt, waar door zij een geheel schandaal over de famille zoude hebben kunnen brengen, van welkers Speciale opnoeming de Suppliante hoopt, dat uEd: groot Achtbare de Suppliante wel zullen gelieve te excuteren,
Dat 't Intusse te voorzien is, dat des Suppliants dogter zich aan verdere misdrijven zal schuldig maken, immers daar aan is blootgesteld, zoo 't zelve niet door middel van een Confinement werde voorgekome;
Weshalve Zoo keert de Supplianten zich tot UEd. Groot Agtbare ootmoedig verzoekende, dat UEd. Groot Agtbare de Suppliante gelieve te aucthoriseeren, en te qualificeeren, omme haar voorn: dogter in een beterhuis te confineren tot Zoo lange dezelve volkome blijke van beterschap zal komen te geeven, en den Stadhouder van den Hoog Edele Heer Drossaart dezer Stad te aucthoroseere om ten versoek van de Suppliante, daar toe de nodige adsistentie te doen en te verleenen T Welk doende (was getekend) Clara Cornelia van Kerve weduwe Francois Maillette de Buy.
(volgt het appoinctement)
De Heeren van de Wet der Stad Gorinchem en s'lands van Arkel, geexamineerd hebbende den inhoud van den nevenstaande Req.te, en gelet op ;t te kennen geeven van de Suppl.te accordeeren aan de Suppl.te haar gedaan verzoek qualificeeren de Suppl.te mitsdien om haar dogter Clara Ceristina Maria Maillette de Buy in een beterhuis te doen confineeren gedurende den tijd van twee jaaren of wel zoo lange, haar dogter volkome blijke van beterschap zal komende geven, des blijft de Suppliante gehoude om zoo dra de plaats van Confinement zal zijn bepaalt, daar van kennis te geven, werdende den Stadhouder van den Hoog Ed. Heer Drossaard bij deeze gequalificeert, om des noods en daar toe verzogt zijnde, de sterke hand te leenen.
Actum ter vergadering van de Wet den 19e Julij 1786 (onderstond) N: de Gijselaar.
Accordeert voor copije met desselfs principaal bij mij Notaris in Gorinchem residerende den 26e Julij 1786. H:v:Aken. Notaris.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.