Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


31-07-1786 Jacob Breeman


Wij Bailliuw ende Scheepenen van Sommelsdijk (geleegen onder Zeeland) gezien en Geëxamineert hebbende, de Requeste aen ons gepresenteert, door ofte van weegens de kerkenraad der Herformde Gemeente alhier, als Administrateiren van de Goederen aenkomende den Diaconij Armen binnen deeze plaats; te kennen geevende, dat Jacob Breeman, wonende binnen deeze plaats, door Gemis der Reeden en krankzinnigheijd in de Hersenen, zodanige buijten sporigheeden begaat, waar door men in zeer grote vreese werd gebragt, dat hij 't Eeniger tijd (zoo daar voor niet werd gezorgt) de Handen aen zijn Eijgen Leeven sal slaan, uitwijsens de attestatie aen voorschreeve Requeste geannexeert; waar omme zij Supplianten met voor kennis en Goedvinden van de Naastbestaande vrienden van den Gemelden Jacob Breeman Zig keerden tot ons, versoekende dat wij gelievden hun Supplianten te Authoriseeren omme den Nog genoemden Jacob Breeman, ten kosten van voorseijden Armen 'S Middelen, te moogen Seponeeren in Een verbeeterhuijs, tot Zoo Lange denselven door beeter gebruik der Reeden Zonder Merkelijk gevaar Weeder tot de Gemeene Samenleeving kan werden geadmitteerd, En dat wij daar van Souden verleenen behoorlijke acte in communi Forma.
Zo is 't dat wij Bailliuw en Scheepenen voornoemt; bij deezen (voor So veel nodig Sij) aen welgemeld en kerkenraad verleenen, permissie en Aucthorisatie omme ten kosten van voorschreeve Armen 's Middelen, den meergenoemde jacob Breeman te laaten transporteeren in Een verbeeterhuijs (ter verkiezing voor hun kerkenraden) en den selven aldaar bewaard en verzeekert te laten onderhouden, tot zo lange hij door beeter Gebruik der Reeden, Zonder merkelijk Gevaaer met onze voorkennis en Consent, weeder tot de Gemeene Samenleeving kan werden geadmitteerd.
Aldus Gedaan, en te Oirconde bij ons Bailliuw en Scheepenen geteekent, op den Raadhuijze binnen Sommelsdijk, den 31e Julij 17c Zes en Tagtigh.
Johs. van Bosheijden, G: de Bruijn, Cornelis van Souwen, R. Gent, G: Jonker, F. Sapet, S:A: De Moraaz, D: Paludanus, Mij Prewsent Secrets. P: Alderkerk.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.