Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


16-08-1786 dr. Arend Bakker


Extract uit de resolutien van Burgemeester en Scheepenen der Stad Z.Zee.
de 16 Augustus 1786.
Gedelibereert zijnde op den requeste gepreesenteerd bij Cornelis Bakker, tendeerende en desselfs zoo ten zijnen kost te moogen detineeren in een verbeeterhuijs is goedgevonden en verstaan, den Suppliant zijn verzoek te accordeere, Zoo als dat legt en werd daarbij mitsdien geaucthoriseerd, gelijk geschiedt bij deezen om zijnen zoon dr. Arend Bakker te doen confineeren in een verbeeterhuijs te Dordrecht of elders anders na goedvinden, werdende de Heer Bailliuw deezer Stad of bij absentie den Heer Stadhouder geaucthoriseerd om des gequireerd de Suppliant met de sterke handt te adsisteeren.
Accordeert met voorschreeve Resolutien mij bekend Francois Breekpot.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.