Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-05-1786 dr. Arend Bakker, Medicinae Doctor


Aan de Edele Achtbare Heeren Burgemeester en Schepenen der Stad Zierikzee.
Geeft met allen verschuldigden Eerbied te kennen Cornelis Bakker woonende alhier, dat agter volgens de door hem, bij Requeste verzogt en geobtineerde auctorisatie van UEd. Achtbaarheden, de dato 20e: Augustus des Jongst afgeloopen Jaars, zijnen Zoon dr: Arend Bakker om redenen bij het zelve Request breeder neschreeven, tot heeden toe is geconfineert geweest in het verbeterhuis binnen de Stad Dordrecht. Dat hij Suppliant van tijd tot tijd Zoo bij onderscheide Missives, als bij het Schriftelijk declaratoir van de Binnen-Vader van 't voorsz: Huis, allezints favorable rapporten heeft bekomen, ten aanzien van de schuldbekentenis betere gedraging en goede voornemens van den zelven zijnen Zoon; in Zoo verre dat hij Suppliant zig verplicht heeft gevonden om door het verwerven van zijn ontslag, daar van eene Proef te nemen en te onderstaan of hij hem door de geschikste Middelen, wederom tot de waarneming van zijne post als Medicinae Doctor zoude kunnen brengen en daar door buiten bezwaar van den Suppliant, zijn bestaan te doen erlangen, terwijl het langer uitstel tot dit ontslag hem daar van geheel en ald zoude kunnen afleijden en buiten staat brengen.
Waaromme hij Suppliant, zich vleijende met eenen gewenschten uitslag van die gunstige berichten, de Vrijheid gebruikt zich te keeren tot UEd Achtb:, reverentelijk verzoekende dat uEd Achtb: den vornoemde zijnen Zoon gelieven te verleenen zijn ontslag uit het voorsz: Verbeterhuis en daar toe de vereischte Acte van auctorisatie in forma te doen expedieeren om te dienen daar en zoo het behoord.
't Welk doende &. C. Bakker.

Is na lectuure en deliberatie goedgevonden en verstaan het versoek van den Suppliant te accordeeren Zoo als dat legt en werd denzelven mitsdien geaucthoriseerd om zijnen zoon dr: Arend Bakker uit het verbeeterhuijs te doen haalen en op vreije voeten te Stellen. Actum in het Edel Achtb: Collegie van Burgem.r en Scheepenen der Stad Zierikzee den 15 meij 1786. Mij present Francois Breekpot.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.