Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-07-1764 Aalbert Rosendaal


Aan den Edelen Groot Achtbaren Geregte en Cam.re Judicieel der Stad Dordrecht.
Geeft met behoorlijk respect te kennen Jenneke Baars weduwe van Gijsbert Rosendaal, inwoonende burgersse deser Stadt, Dat haar Supplte. soon Aalbert Rosendaal, meerderjarig jongman mede burger en inwoonder deser Stadt (welke al verschijden jaaren herwaarts bijvlagen min en meer is besogt geweest met het casus innocentie) nu zedert eenigen tijd tot haar Supplts. groote smerte sodanig is getroubleert gewerden dat sijn bijwooning en omgang voor haar Supplt. en derselver gebuuren geheel ondraaglijk werd, en eene Stricte bewaaring is vorderende. Redenen waarom Sij Supplts. de vrijhijd neemt zig te keeren tot UEd: groot Agtb. seer ootmoedelijk verzoekende dat UEd. Groot Achtb: haar Supplts. gelieve te permitteeren om gem. haar Soon Aalbert Rosendaal te mogen Confineeren in 't Stads kranksinnig en Beterhuijs binnen dese Stadt, tot Soolang denselven van Sijne innocentie Sal sijn hersteld, of soolang het UEd. Gr: Achtb. behage zal en zulks tot last van 't voorsz. Huijs, of Armen deser Stadt, alsoo sij Supplt. geheel buijten staat is daar aan ietweste Supporteren als moetende met haar handen werk de kost gewinnen. En verklaren de mede ondergeteekende als naast gebruuren vand e Supplte. en haar gem. Soon dat het vorenstaande is Conform de waarhijd en dat mitsdien (onder reverentie) de toestand van gem. AALBERT ROSENDAAL het versogte Confinement ten hoogste is vereijschend alsmede dat de Supplt. tot eenig Support gansch onmagtig is.
Twelk doende &ca; Uit Naam van de Supplte. Sibert. vandr. Bank, Procur., Elisabet Bordels, Warrendina Ida Bordels, Jan Roosendaal.

De kamere accordeert bij provisie de Supplts. haar versoek, stelt niet te min deze Requeste in handen van de Heeren Regenten van Stads kranksinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed: Gr: Achtb: te dienen van berigt en van Hunne consideratien en advis. Actum Dordt: 29e: Meij 1764. Jb. Karsseboom.

van wegens Heeren Regenten voornt. wordt dezer Requeste gestelt in handen van Stads medicinae Doctoren, ten eijnde sig nopens de innocentie van Aalbert Rosendaal te informeeren en hun Ed. te dienen van derzelver advis. Actum Dordreght den 28e Junij 1764. Ter ordonnantie van Heere Reegnten ten voornt. als Rentmr: C: Brender à Brandis.

Op den 30 Junij 1764 hebben wij onderges. ordinaire Stads med: Doctores gevisiteerdt Aelbert Roosendael, denzelven bevonden als in den req.t vermelt, oordeelen daerom het Confinement hoogst nodig.
J:W: v: Steenbergen, Herms: van der Star.

Edele Groot Achtbare Heeren.
Ter Obedientie en Voldoeninge aen den appoinctement van UWEd: Gr: Achtb: in dato den 29 Meij 1764 op de Requeste van Jenneke Baars Weduwe van Gijsbert Rozendaal hebben wij de Eer UWEd: Gr: Achtb: te berigten, dat de positives aengaende der Suppliante zoon Aelbert Rosendaal conform de Waerheid zijn, en mitsdien Soo Wanneer UEEd: Gr: Achtb: het provisioneel gedecerneerde confinement van denzelven zullen oordelen te moeten Continueren, dat het zelve alsdan Soude behoren te werden gedaen ten kosten, en lasten van het opgemelde Stads krankzinnig en Beterhuijs binnen dese Stadt; Waermede Vertrouwende aen het gerequireerde van UEEd: Gr: Achtb: te hebben Voldaen, Beveelen wij UEEd: Gr: Achtb: aen Gods protexie en Blijven, Edele Groot Achtbre Heeren. UWEd: Gr: Achtb: ootmoedige Dienaeren De Regenten van het stads Krankzinnig en Beterhuijs. Dordreght den 4: Julij 1764. Ter ordonnantie van der selve als Rentm: C: Brender a Brandis.
De Kamere gesien en geexamineert hebbende het Schriftelijk advis van de Heren Regenten van 't Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad, en widjers gezien en geëxamineert hebbende den nevenstaande requeste accordeert den Supplte. haer versoek permitteert mitsdien dezelve omme haere zoon AALBERT ROSENDAAL te mogen confineren in 't Stads kranksinnig en Beterhuis binnen deze Stad voor den tijt van twee Jaren tot kosten & Lasten van 't zelve huis. Actum 5e: Juli 1764. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (29 Meij 1766 Aalbert Rosendaal fo. 26) REQUESTE Jenneke Baars wed: Gijsbert Rosendaal Suppt. Om haar innocente Soon Aalbert Rosendaal te doen Confineren; Van der Bank Procur.; Fiat bij provisie confinement wordende niet te min gesteld in handen van de H.ren Regenten van Stads Kranksinnighuis, om te dienen van berigt en van hunne consideratie en advis. 29 Meij 1764; Fiat continuatie van confinement tot lasten van voorsz. huis. 5: julij 1764;

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.