Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


19-07-1764 Elisabeth Maria Arends


(Karsseboom) Aan den Edelen Groot Achtbaeren Gerechte en kamere Judicieel der Stad Dordrecht.
Geven met Schu(l)dige eerbied te kennen Roelof Arends, mr. Chirurgijn en deszelfs huijsvrouw Elisabeth Maria Roels, wonende binnen deze Stad, dat hunnen dochter Elisabeth Maria Arends ruijm vijf jaeren geleden, wegens haere Slegte Conduiten en ongerelt leven door UEd: Gr. Achtb: op verzoek van de Supplt: in het Leprooshuijs binnen deze Stad, en van daar in het Stads kranksinnig en beterhuijs is geconfineert geworden, dat gem: hunne dochter zig gedurende het zelve Confinement ordentelijk heeft gedraegen, en getoont berouw en leedwezen te hebben over haere gehoudene conduiten, dat zij nu bij aanhoudentheid met ernstige belofte van beterschap versochte omme wederom uijt het zelve confinement te mogen worden ontslagen.
Weshalven de Supp:n te raade zijn geworden ende Vrijheid nemen zig tot UEd: Groot Achtb: te keeren ootmoediglijk verzoekende dat bovengem: hunne dochter Elisabeth Maria Arends uijt deszelfs confinement mogte worden ontslagen, en op vrije voeten gestelt.
'T Welk doende &. Roelof Arends, Elisabeth Maria Roels, Jan van der Star, Procr.

De Kamere alvorens te disponeren stelt dezer Req.te in handen van Heeren Regenten van Stads Kranksinnig & beterhuis dezer Stad, omme Hun Ed: Gr: Agtb: te dienen van Bericht en van Hunne consideratien & advis op 't versoek in desen gedaen. Actum 5 Juli 1764. Ps. Hoeufft.

Edele Groot Achtbare Heeren, Ter obedientie en Voldoening aen den appoinctement van Uw Ed. Gr: Achtb: van dato den 5e: Julij 1764 op de Requeste van Relof Arends, en des zelvs Huijsvrouw Elisabeth Maria Roels wonende binnen deze Stadt, hebben Wij de Eer Uw Ed: Gr: Achtb: te berigten, dat henlieden Supplt. Dogter Elisabeth Maria Arends nu sedert ruijm vijff Jaeren zijnde geconfineert geweest wij reden hebben om te hopen dat zelve van haere kwade Conduiten zal zijn gebetert en mitsdien, dat wij geen zwarigheid zouwde maken om deselve (daer toe bevoegt zijnde) uijt het voorsz. confinement te ontslaan. Refererende wij ons niet te min ter Dispositie van Uw Ed: Gr: Achtb: waermede vertrouwende aen het gerequireerde van Uw Ed: Gr: Achtb: voldaen te hebben bevelen wij Uw Ed: Gr: Achtb: aen Gods protexie en Blijven, Edele Groot Achtbaere Heeren, uw Ed: Gr. Achtb. ootm. Dienaeren den Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs (Dordreght den 14e Julij 1764) Ter ordonn. derselve als Rentmr. C: Brender a Brandis.

De Kamere gezien en geexamineert hebbende den vorenstaande Req.te mitsgrs: het schriftelijk berigt van Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad accordeert de Supplianten haar versoek ontslaat hare Dogter Elisabeth Maria Arends uijt desselfs confinement ter Requeste gemelt. Actum Dordt. den 19 Julij 1764. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Requeste (Elisabeth Maria Arends ontslagen uijt haar Confinement op den 19 Junij 1764) Roeloff Arends Suppl.t; J. van der Star, Procureur; Geregistreert; In handen van H.en Regenten van Stadskrankzinnig & beterhuijs van bericht 5: julij 1764; Fiat ut petitur 19e do; Solvit doorde Procr. Vander Star eene gulde vier st.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.