Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


16-02-1762 Arij Groeneweegen en Hendrijna Smits echtg. Aalbert Vijffhoek


(Voor den Armen) Aan den Ed:e Groot agtb. Geregte, en Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geven Reverentelijk te Kennen: Broederen diaconen, vande Nederduijtsche gereformeerde Gemeente, binnen de Stadt Dordregt, dat dezelve onder het 7/qr bedeelen Aalbert Vijffhoek, en zijne huijsvrouw Hendrijna Smits Alsmede onder het 10/qr bedeelt hebben Arij Groeneweegen, dog om desselvs dronkenschap hebben gewezen vande handt dat de voorn. Hendrijna Smits, haer mede te buijten is gaende in Sterke drank het aen hun Supplten. is voorgekomen noodsakelijk te zijn, dat de gemelde Hendrijna Smits, en Arij Groeneweegen wierde geconfineert in het Stads kranksinnig en Beterhuijs alhier ter Steede. Twelk de Supplten om geallegeerde Reedenen zijn versoekende bij desen. twelk Doende &a. uijt naam der Supplten. Jan van der Star, Proc.
+
De Kamer alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van de Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, om den zelve te Examineren en Hun Ed. Groot achtb. te dienen van derzelver schriftelijke Consideratien en advis op d'verzoeken in denzelve gedaan Actum Dordrecht den 11e februarij 1762. Jb. Karsseboom.
+
Edele Groot Agtbare Heeren. Ter onedientie en voldoeninge aen het appoinctement van Uw Ed. Gr: Agtbre. van dato 11 Februarij 1762 op de Requeste van Broederen Diaconen van de Nederduijtsche gereformeerde gemeente binnen dese Stad, hebben de Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs binnen gem. Stad de Eer Uw Ed. Gr: agtbre. te berigten dat bij aldien Ueed: gr: agtbre. zullen oordelen dan de conduites van de twee Subjecten ter Requeste gemeld zodaenig zijn, dat zij een stricte opsluijting nodig hebben, het aen hen voorkomt vermits dese menschen door de Diaconie bedeelte zijn off bedeling gevraegt hebben, dat dit Confinement ten kosten, en Lasten van het opgem. godshuijs zal moeten komen; waer mede vertrouwende aen het gerequireerde van Ue Wed. Gr. Agtb.re voldaen te hebben bevelen deselve Uqw Ed. Gr. Agtbre. aen Gods protexie en blijven Edele Groot agtbare Heeren Uw Ed. Gr. Agtbre. ootmoedige Dinaeren, de regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs.
Ter ordonnnatie der selve als rentmeester C: Brender a Brandis. (Dordreght den 13 Februarij 1762).
+
De Camere gesien ende geexamineert hebbende het Schriftelijk advis van de Heeren Regenten van 't Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad ende wijders gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste, accordeert de Supplianten haar versoek permitteert mitsdien deselve Omme Arij Groenewegen en Hendrijna Smits voor de tijt van twee jaaren tot kosten en lasten deser Stad te mogen doen confineren in het voors. kranksinnig en beterhuijs. Actum den 16 Februarij 1762. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Geregistr.) Request Broederen Diaconen vande gereformeerde Nederduijtsche gemeente Supplten.
J. van der Star, Procr. In handen van de heeren regenten van het Stads Kranksinnig en Beterhuijs. 11 feb. 1762. Fiat confinement voor den tijdt van twee jaeren. 16: Febr. 1762.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.