Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


12-07-1764 Elisabeth Vonk, gijzelkamer op het stadhuis, 20 juli ontslagen


(voor de Stad) Extract.
Den 12e Julij 1764
Mijn Ed: Heeren van den van den Gerechte gehoort hebbende de klachten over Elisabeth Vonk wegens den toestand, waerin dezelve sig bevond, hebben goedgevonden en verstaen, dat gem:e Elisabeth Vonk, thans geplaetst op de gijzelcamer van den raedhuijse dezer Stadt, zal worden gebragt en gelogeert in Stads Krankzinnig en beterhuijs, omme aldaer bij provisie voor eenige dagen onder de goede voorsorge van Heren Regenten van voorsz: huijs te worden bewaert en gade geslagen.
En zal Extract deses aen welgem:e Heren Regenten van voors: huijs worden gegeven, om te dienen tot derzelver naarrichtinge.
Geextracteerd uit 't lopende Notulboek der Stad Dordrecht, ter Secretarie aldaer berustende ende is dese daer meeden accorderende bevonden bij mijn Secrets. derselver Stad op den 12 Juli 1764. Ps. Hoeufft.

dese voorsz. Elisabeth Vonk is door de Ed:e Heeren van den Gerechten op den 20e Julij deses selver Jaers 1764 weder uijt het huijs gegaen dus maar agt dagen in het huijs geweest.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.