Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


31-07-1764 Jurrie de Hart, zoon van Arie de Hart (Hard)


(Voor den Arme) Aan den Eedele Groot agtbaare Geregte en Camere Judictieel der Stat Dordreght.
Geve reverntelijk te kenne broedere diaconen der neederduijdse gereformeerde Gemijnte deser Stat, deselve onder het tweede quartier allimenteere de Soon van Arie de Hard de welke geheel inocent sijnde hun Suppliante is voor gekoome tot behoeding van Kwaade gevolge ten uijterste noodsaakelijk te sijn den selve in het Stads Kranksinnig en verbeeterhuijs werden geConfineerd het welk de Suppliante aan haar Edele Groot agtbare op het alle neederigste met deese sijn versoekende.
het welk doende uijt al haar naam P: van Loon, preses, J:W: Wale, Scriba, Jan van der Star, procr.

De kamere alvorens te disponeren stelt deze Req.te in handen van Heeren Reegnten van Stads kranksinnig & beterhuis onder dese Stad om Hun Ed: groot Agtb: te dienen van berigt en van Hun Ed: consideratie en advis op het versoek in desen gedaen. Actum Dordt. 12e Julij 1764. Ps. Hoeufft.

van wegens de Wel Edele Heeren Reegnten van 't stads Krankzinnig en beterhuijs werd dezen requeste gesteldt in handen van H.rn Stads Doctoren om hun Ed.e nopens de innocentie van de Soon van Arie De Hard te informeren en te dienen van berigten advis. Actum Dordreght den 23e: Julij 1764. Ter ordonn: van H.ren Regenten voornt. als Rentmr. C: Brender à Brandis.

De ondergeschreve Ordonaris Stads med: Doctores de zoon van Arie de Hard gevisiteerdt, en innocent bevonden hebbende sijn van oordeel dat denzelven dient geconfineert te werden. J:W: v: Steenbergen, Herms: van der Star.

Edele Groot Achtbaere Heeren.
Ter obedientie en Voldoeninge aen den appoinctemente van Ue Ed: Gr: Achtb. van dato den 12e Julij dezes Jaars 1764 op de Requeste van Broederen Diaconen der Nederduijtsche Gereformeerde gemeente dezer Stadt, hebben wij de Eer Uw Ed: Gr: Achtb: te berigten, dat de positiver aen gaende de innocentie en het onvermogen van de zoon van Arie de Hard ter Requeste gemeld, Conform de waerheid zijn, en derhalven Soo wanneer Uw Ed: Gr: Achtb: het stricte Confinement van den zelven mogten nodig oordeelen, dat het zelve als dan zouwde behoren te geschieden in het stads krankzinnig en Beterhuijs dezer Stede Refererende ons niet te min ter Dispositie van Uw Ed: Gr: Achtb: waermede vermeinende aen het gerequireerde van Uw Ed: Gr: Achtb: voldoen te hebben Beveelen wij Uw Ed: Gr: Achtb: aen Gods Protecie en Blijven, Edele Groot Achtbare Heren, uw Ed: Groot Achtb. ootmoedige Dienaeren De regenten van Stads krankzinnige en Beterhuijs. (Dordreght den 30e Julij 1764) Ter ordonnantie van dezelve als Rentmr: C: Brender a Brandis.

De Kamere gezien en geexamineert hebbende het vorenstaande request, mitsgaders gezien en geexamineert hebbende het schriftelijk berigt van de Heeren Regenten van 't Stads Kranksinnig en Beterhuijs binnen deze Stad, accordeeren de Supplianten haar versoek permitteert dezelve omme de Soon van Arie de Hart voor den tijt van twee Jaeren te mogen confineren in 't voorsz. Stads kranksinnig en beterhuijs tot Lasten van 't zelve huijs. Actum den 31 Julij 1764. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (8 Aug. 1766 Jurij de Hart) Requeste Broederen Diaconen vande Nederduijtse gereformeerde gemeente Suppl.te; J. van der Star, Procureur; Jurrie de Hart, zijn confinement gecontinueert tot 1 Maart 1772 zie Register Fol: 8; In handen van H.n Regenten van Stads krankzinnig en Beterhuijs 12e Julij 1764; Fiat confinement tot lasten van voorn. huijs 31: do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.