Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


04-09-1764 vrouw van Hendrik Meijboom


(voor den Armen) Aan den Ed.e Groot agtb. Geregte en Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geven Reverentelijk te kennen Broederen diaconen vande Nederduijtsche gereformeerde gemeente binnen de Stadt Dordregt dat zij Suppl.ten onder het 6/q zijn alimenterende Hendrik Meijboom vrouw, dewelke zedert Eenige daegen met swaere kranksinnigheijd is besogt, en noodsakelijk tot voorkoming van ongelukken dient te werden geconfineert.Redenen waeromme de Suppl.ten hun keeren tot UEd. groot agtb:, ootmoedig versoekende, dat de voorn. Hendrik Meijboom vrouw, in het Stads kranksinnig en beterhuijs deser Stadt werde geconfineert. 'TWelk doende &a. uijt naem der Suppl.ten Jan van der Star, Procr.

De Kamere alvorens te disponeren stelt in deze Req.te in handen van Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en Beterhuijs binnen deze Stad, om Hun Ed: Groot agtb: te dienen van Berigt en van Hun Ed: Consideratien en advis op het versoek in desen gedaen.
Actum Dordt. 31 julij 1764.Jb. Karsseboom.

van wegens de Wel Ed: Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuijs met dezen Requeste alvorens gestelt in handen van H.ren stads Doctoren om hun Ed. nopens de Krankzinnigheid van Hendrik Meijboom Vrouw te dienen van berigt en advis. Actum Dordreght den 2e Augustij 1764. Ter ordonn: van H.ren Regenten voorntm. als Rentmr. C: Brender a Brandis.

Wij ondergeschreve Ordinaris Stads ned. doctores hebben de vrouw van Hendrik Meijboom gevisiteerdt, en bevonden dat dezelve kranksinnig was, waerom wij oordeelen dat Sij dient geconfineert te werden.
Dordt. 3e Augustij 1764. W.v. Steenbeergen, Herms. van der Star.

Edele Groot Achtbare Heeren,
Ter obedientie en Voldoeninge aen den appoinctemente van Uw Ed: achtb. van dato den 31e Julij 1764 op de Requeste van Broederen Diaconen van den Nederduijtsche Gereformeerde Gemeente bnnen deze Stadt, hebben wij de Eer Uw Ed: Gr: achtb. te berigten dat bij aldien Uw Ed: Gr: Achtb: zullen oordelen, dat de vrouw van Hendrik Meijboom ter Requeste gemeld eene strict opsluijting nodig heeft, dat de zelve als dan ten kosten en Lasten van ons godshuijs zoude behoren te geschieden refererende ons niet te min ten Dispositie van Uw Ed: Gr: Achtb. Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van uw Ed: Gr: Achtb: voldaen te hebben, beveelen wij ue Ed: Gr: Achtb: aen Gods protexie en Blijven, Edele Groot Achtbare heren, Uw Ed. Gr. Achtb. ootmoedige Dianeren, De Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuis. (Dordreght den 3e September 1764) Ter ordonnantie van dezelve als Rentmeester C: Brender a Brandis.

De Kamere gesien en geexamineert hebebnde het schriftelijk advis van de heeren Reegnten van stads kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad, en wijders gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Reuqeste accordeert de Supplianten omme de vrouw van Hendrik Meijboom te Confineren in 't Stads Kranksinnig en Beterhuijs binnen deze Stad voor den tijd van twee jaeren tot Laten van 't zelve huijs.
Actum 4 Septemb: 1764. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Fol. 52) Geregistr. Requeste, Broederen Diaconen vande Nederduijtsche gereformeerde gemeente Suppl.ten. Van der Star, Procureur.
In handen van H.ren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuis, om berigt 31 Julij 1764.
Fiat confinement 4 Sept. 1764.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.