Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


18-09-1764 Anna Happers


(Voor den Armen) Aan den Edele Groot Agtbaare geregte, en Camere Juditieel der Stadt Dordregt.
Geven Reverentelijk te kennen Broederen Diaconen der Nederduijtsche Gereformeerde diaconie armen deser Stadt, dat zijlieden onder het tweede quartier alimenteeren, Anna Happers, welke in haare hersenen is getroubleerd geworden, en ten hoogten nodig, dat deselve werde geconfineert;
Redenen waaromme zij suppl.ten zig zijn keerende tot uEd: Groot agtb: ootmoedig versoekende, dat het UEd: groot agtb: gelieven mag, de gemelde Anna Happers, tot voorkoming van ongelukken, te mogen Confineeren in 't Stads kranksinnig of beterhuijs alhier ter Steede. T Welk doende &ca. uijt naam der Suppl.ten Jan van der Star, Procureur.

De Kamere Accordeert bij provisie Supplianten hun versoek stelt niettemon dese requeste in handen van de Heeren Regenten van Stads kranksinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed: Groot Achtb: te dienen van Berigt en van hunne Consideratien en advis. Actum Dordt. 13 September 1764. Ps. Hoeufft.

van wegens de Wel Edele Heeren Regenten van stads Krankzinnig en Beterhuijs wordt desen Requeste gesteldt in handen van stads medicinae Doctoren om zig nopens de Krankzinnige toestant van het vrouwspersoon ten Requeste gemeld te informeren en hun Ed. te dienen van derzelver berigt en advis. Actum Dordreght den 13e September 1764. Ter Ordonnand. van Heeren Regenten voornoemd als Rentmr. C. Brender à Brandis.

Op den 15 September 1764 hebben wij ondergesz. ordinaris Stads med. Doctores Anna Happers gevisiteerdt, dezelve als in het reqt. vermelt bevonden, oordeelen daerom dat deselve dient geconfineert te werden. J.W. v. Steenbergen, Herms. van der Star.

Edele Groot Achtbaere Heeren. Ter obedientie en Voldoeninge aen den appoinctemente van UEd: Gr: achtb: van dato den 13e September 1764 op de Requeste van Broederen diaconen der Neder Duijtsche Gereformeerde Gemeente dezer Stadt hebben wij de Eer Uw Ed: Gr: Achtb: te bergiten, dat bij aldien Uw Ed: Gr: Achtb: zullen oordeelen dat Anna Happers Ter Requeste gemeld eene stricte opsluijtinge nodig heeft, dat dezelve als dan ten kosten en Lasten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs binnen deeze Stadt zoude behoren te werden, geconfineert, Referende ons niet te min ter Dispositie van Ue Ed: Gr: Achtb: Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van Uw Ed: Gr: Achtb: voldaen te hebben, beveelen wij Uw Ed: Gr: Achtb: aen Gods protexie en Blijven, Edele Groot Achtbaere Heeren, Yw Ed: Gr: achtb: ootmoedige Dienaeren de Regenten van Stads Krankzinnig en Beeterhuijs. (Dordreght den 17e September 1764) Ter ordonnantie derzelve als Rentmeester C: Brender a Brandis.

De kamere gesien en geëxamineert hebbende het Schriftelik advis van de Heeren Regenten van 't stads kranksinnig & Beterhuis binnen deze Stad en wijders gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste accordeert de Suppliante haar versoek en sal de voors. Anna Happers blijven geconfineert in 't Stades kranksinnig en Beterhuis voor den tijd van twee Jaaren tot Lasten van 't Selve huis Actum Dordt. 18 Septemb. 1764 Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Geregistr: (fo. 54) Requeste Broederen Diaconen vande Gereformeerde Nederduijtsche Diaconie Armen Suppl.ten. J. van der Star, Procureur.
Fiat bij provisie confinement en werd deze niettemin gestelt in handen van H.ren Regenten van Stads krankzinnig en beterhuijs. 13e Sept. 1764. Fiat confinement tot lasten van voorsz. huijs 18e d(it)o.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.