Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


20-09-1764 Lena van Leuven echtg. Matthijs vander Kolk


(Pro Deo) Aen den Ed.e Groot agtb. geregte en Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geeft onderdanig te kennen Matthijs vander Kolk, borger alhier, dat zijn Supplts. huijsvrouw , om desselvs slegt gedrag, Ingevolge de Resolutie van UEd.e Groot agtb., in dato 7 october 1762 is geconfineert, gewerden, in 't Stads kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stadt, voor den van twee Jaaren, en nadien 't zelve confinement off bepaling van tijd binnen wijnige dagen Staet te Expireren; En deselve Lena van Leuven beloften van Beterschap doende, Zoo keert den Supplt: hem tot UEd: Groot agtb. ootmoedig versoekende dat de voorn. zijne huijsvrouw uijt het voorsz: Confinement moge werde ontslagen. Twelk doende &a uijt naem vanden Supplt. Jan van der Star, Proc.

Dee Kamere alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van Heeren Regenten en Stads Kranksinning en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hunne Ed: Groot Achtb. te dienen van Berigt, en van hunnen consedeatie & advis. Actum Dordregt den 18:e Septemb. 1764. Ps. Hoeufft.

Edele Groot Achtbare Heeren. Ter obedientie en Voldoeninge aen den Appoinctemente van uEd: Gr: Achtb: van dato den 18e Septemver 1764 op de Requeste van Matthijs van der Kolk Borger alhier versoekende dat zijne Huijsvrouw Lena van Leuven uijt haer Confinement in stads Krankzinnig en beterhuijs mogte werden ontslagen zoo hebben wij de Eer Uw Ed: Gr: Achtb: bij dezen te bergiten, dat vermits de voorn. Lena Van Leuven zig gedurende haer voorsz. Confinement ter Requeste gemeld ordetelijk heefft gedraegen, en wij mitsdien, Reden hebben om te hopen dat zij zig van haere kwaede Conduiten bij continuatie zal Corrigeren, dat wij derhalve onder Reevrentie van oordeel zouden zijn dat UEd: Gr: Achtb: dezelve uijt haer voorsz. confinement zouden kunnen ontslaen, en mitsdien het versoek van den Suppl.t accorderen referende ons niet te min ter Dispositie van UEd: Gr: Achtb. Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: achtb: voldaen hebben Beveelen wij uEd: Gr: Achtb: aen Gods protextie en blijven, Edele groot Achtbare Heeren, UEd: Gr. Achtb: ootmoedige Dienaren De Regenten van Stads Krankzinnig en Beeterhuijs. (Dordreght 19e September 1764) Ter ordonnantie derselver als Rentmeester C: Brender a Brandis.

De Camere gesien hebbende het vorenstaande bergit van de Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuijs, mitsgrs. geexamineert den vorenstaande Requeste accordeert den Suppt. sijn versoek ontslaat mitsdien sijne huijsvr. Lena van Leuven uit haar voorsz. Confinement. Actum den 20e September 1764. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Geregist:t. Requeste Matthijs van der Kolk Supplt. Lena van Leuven huijsvrouw van Matthijs van der Kolk uijt haar Confinement ontslagen op den 20 Septemb. 1764
J. van der Star, Procureur.
In handen van H.n Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuijs 18e Septemb. 1764. Fiat ontslag 20e do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.