Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


10-10-1764 Sara van der Mast echtg. Jan Snijders


(Hoeufft) Aan den Ed: Groot Agtb: gerechte en kamere Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geeft met Schuldig Respect te kennen Jan Snijders, Borger dezer Stadt, dat zijn Suppl.ts Huijsvrouw Sara van der Mast zedert Eenige weeken is bezogt geworde met Krankzinnigheit, het welk van dagh tot dagh is toenemende in Zoodanigen mate dat Zij het Huijs waar in zij Woont zeer devaliseert, haare kleederen Verscheurt haare Kinderen naakt Uijtkleet en Schijnt toe te leggen dezelve Ongelukkigh te maken, waar uijt de Jammerlijkste gevolge staan gebore te Werden, zijnde hij Supplt. die bevorens een zeer gering bestaan gehad heeft, daar door ten Eenemaal geruïneert, en dus niet vermogende dezelve zijne Huijsvrouw langer gade te slaan, alsoo hij des Naghs zelfs zijn Leve bij haar niet zeeker is,
Alle 't Welke onderstaande Buuren en vrinden bewust zijn, en bij deze haare ondertekening het zelve zijn Confirmerende, Reedenen waar Omme den Supplt., hem is adresseerende aen UEd: Groot Aghtb: Oodmoediglijk versoekende dat uEd: Gr: Agtb: zijn Supplt. Huijsvrouw voorn. Krankzinnig doen Confineeren in 't Stads Krankzinnig en Beterhuijs tot Laste van deze Stadt off arme, ter tijdt dezelve van haare Krankzinnigheijt zal zijn herstelt.
'T welk doende &a Jan Snijders, Pieter van Gelsdorp, Procureur.
Vrienden Dit is het merk X van Jacob Snijders, Dit is het merk van de wedu. Arij van der Mas X., Frederik Raakewits
Gebuuren Jan van Gelder, Pieter Spaan.

De Kamere alvorens de disponeren stelt deze Reqt. in handen van Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed:e Groot Achtb: te dienen van hunnen consideratien advis en berigt, op 't versoek in dezen gedaen. Actum Dordt. den 4e: October 1764. Jb. Karseboom.

Van weegens de Wel Edele Heeren Regenten van stads Krankzinnig en beterhuijs binnen de voorsz: Stadt, wordt deze requeste gesteldt in handen van Stads medicinea Doctoren, omme zig nopens de Krankzinnigheijd van des Supplts. Huijsvrouwe Sara van der Mast, ter Requeste gemeld, te informeren en hun Ed. te dienen van derselver berigt en advis.
Actum Dordreght den 6e October 1764. Ter ordonnantie van H.rn Regenten voornt. als Rentmr. C. Brender a Brandis.

Op den 8 october 1764 hebben wij ondergeschreve Ordinaris Stads med. doctores gevisiteerdt Sara van der Mast deselve Seer driftig en ook quaedaerdig bevonden, Waerom wij oordeelen dat dezelve diende bewaart te werden. J.W. v. Steenbergen, Herms. van der Star.

Edele Groot Achtbare Heeren, Ter obedientie, en voldoeninge aen den Appoinctemente van UEd: Gr: Achtb: van dato den 4e: October 1764 op de Requeste van Jan Snijders, Borger dezer Stadt, hebben wij de Eer UEd: Gr: Achtb. te berigten, dat bij aldien UEd: Gr: Achtb: zullen oordelen dat den Supplt. Huijsvrouw Sara van der Mast, vermits haere krankzinnigheid zoude dienen te werden geconfineert zodaenig een Confinement als dan ten kosten en lasten van 't Krankzinnig en Beterhuijs dezer Stede zoude behoren te worden gedecerneert, Refererende ons niet te mins ter Dispositie van UEd: Gr: Achtb: Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: Achtb: voldaen te hebben, beveelen wij uEd: Gr. Achtb. aen Gods Protexie en Blijven, Edele groot Achtbare Heeren, uEd: Gr: Achtb: ootmoedige Dienaren De Regenten van Stads Krankzinnig en Beeterhuijs. (Dordreght den 8e october 1764) Ter ordonnantie van dezelve als Rentmr. C: Brender a Brandis.

De Kamere gesien en geëxamineert hebbende het Schriftelijk advis van de Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en Beterhuis binnen deze Stad, en wijders gesien en geëxamineert den nevenstaende Requeste accordeert den Suppliant zijn versoek omme sijne Huisvrouw Sara van der Mast te mogen Confineren in 't voorsz. Stads Kranksinnig en Beterhuis tot tijd en wijle dezelve van hare Kranksinnigheid sal sijn herstelt, tot Lasten van 't selve huijs. Actum den 10e: October 1764. Ps. Houefft.

[VOORKANT] Geregist. (fol. 56) Request Jan Snijders, Supplt.
In handen van H.re Regenten van Stads kranksinnig en beterhuis om hunne consideratie advis en berigt. 4 Oct. 1764
Fiat confinement, tot soo lange herstelt zal zijn. 9e do.
Sara van der Mast is herstelt en weggegaen dem 8e Novemb. 1764.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.