Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


22-11-1764 Caetje Begijns (Marienbornstraat) echtg. Willem Helligers (Oost-Indië)


(Voor de Stadt) Extract uijt de Resolutie van de Edele Gr: Agtb: heeren van den geregte der Stad Dordt: in derselver vergadering genomen op
Donderdag den 22 November 1764 Mijn Ed: Heeren van den gerechte gehoort mitsgaders geexamineert hebbende de klagte door eenige naast bestaande van Caetje Begijns huijsvrou van Willem Helligers aan Hun Ed: Gr: Achtb: gedaan over de slegte conduiten welke gem: Caetje Begijns was houdende sig daargelijks te buijte gaande in sterke drank en andere ongegregelheden hebben goedgevonden en verstaan dat de gem: Caatje Begijns huijsvr: van Willem Helligers zal worden gebragt in het Stads kranksinnig en beterhuijs binne dese stad en dat derselve aldaer bij provisie voor den tijd van drie maenden zal worden geconfineert. En zal Extract dezes aan Heere regenten van het voorn: huijs worde gegeven om te diene tot derselver informatie.
Accordeert met de voors. Resol: Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Fol. 56 tot den 22 Februarij 1768.

(Voor de Stadt) Extract uijt de Resolutie van de Edele Gr: Agtb: Heeren van den geregte der Stad Dordregt in derselver vergadering genomen op
Dingsdag 19:e Februarij 1765.
Op 't versoek van de naaste vrienden van Kaatje Begijn, Huisvrouw van Willem Hellegers, dat gem: Caatje Begijn, bij Resolutie van Hun Ed: Groot Achtb: van den 22e November laastleden in 't Stads Kranksinnighuis voor den tijt van drie maanden geconfineerd, wederom uit desselfs Confinement mogte worden ontslagen, is, uit Consideratie Soo der belofte van beterschap door gen: Kaatje Begijn Huisvrouw van Willem Hellegers gedaan, als om dat deselve Sig gedurende den gem: tijd wel heeft gecomporterd goedgevonden en verstaan dezelve uit haar Confinement te ontslaan. En zal Extract deses gegeven worden aan Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en Beterhuis om te strekken tot hunne informatie.
Accordeert met de voors: Resolutie. Jb. Karseboom.

[VOORKANT] Caatje Bagijns uijt haer Confinement ontslagen op den 19 feb. 1765.

(Pro Deo) Aan de kamer Juditieel der stat Dordrecht.
Geven Onderdanig te kennen Leendert van Eijsbergen als in Huweli(j)k hebbende Maria van Bagijns, Hendrik Brouwers als in Huweli(j)k hebbende Jannetje van Bagijns, en Pieternella van Bagijns, wed: van Hendrik Palmans, alle wonende binnen deze Stat, gezusters van Kaatje van Bagijns wonende in de Marienbornstraat binnen deze Stat, en Huisvrouw van Willem Helligers thans in Oostindien, dat dezelve Kaatje van Bagijns, zig tegenwoordig zodanig in de drank te buiten gaat, dat om ongelukken voor te komen, dezelve nootwendig op Een verzekerde plaats dient te werden gestelt. Weshalven te raden geworden zijn en de Vrijheit nemen zig te keren tot UwEd. groot Agtb. dezelve Kaatje van Bagijns dewelke Arm is, gelieven te doen Confineren in t dezer Stats krankzinnig en Beterhuis.
Twelk doende &ca: Anthonij Bax.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Req.t in handen van de Heeren De Witt en Pompe Schepenen deser Stad omme den nevenstaande req.te nader te examineren en Hun Ed: Groot Agtb: te dienen van Hun Ed: Consideratie en advis. Actum den 5e: Maert 1765. Jb. Karsseboom.

De Kamere gehoort hebbende 't rapport van Heeren Commissarissen mitsgrs. gesien & geexamineert hebbende den nevenstaende Req.te accordeert de Supplt. hun versoek omme Kaatje van Bagijns te Confineren in 't Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad voor den tijt van twee Jaren tot Lasten van 't zelve huijs. Actum Dordt. 19 Maert 1765. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] (Geregis.) Requeste van Leendert van Eijsbergen c.s. (vergadering maart 1765)(Caatje Bagijns ontslaegen den 3 Julij 1766); Bax, procr.; In handen van H.rn commiss.n. de Witt en Pompe 5e Maerte 1765. Fiat ut petitur 19: do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.