Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


14-03-1765 Hester Lacroij echtg. Matthijs Lemkes


(Voor den Armen) Aen den Ed:e Groot Agtb. Geregte, en Camere Juditieel der Stadt Dordregt.
Geven Reverentelijk te kennen Boekhouder, en Broederen Diaconen, vande Nederduijtscje gereformeerde Gemeente binnen deze Stadt Dordregt, dat op den 4 Maert 1763 op Speciael appoinctement van UEd: Groot agtb., Hester Lacroij, huijsvrouw van Matthijs Lemkes, dewelke van voormelte Diaconiem wierde gealimenteert om haere dronkenschap en Slegte conduites is geconfineert gewerden, in t Stads kranksinnig en beterhuijs alhier ter Steede, voor den tijd van altdoen twee Jaaeren, dewelke op den 4 Maert Laetsleeden is geexpireert, En dezelve beloft van Beterschap is doende. Weshalven de Suppl.ten hun keeren tot UEd: groot agtb: Reverentelijk versoekende dat de voorn. Hester Lacrooij, uijt het voorz: Confinement door UEd: Groot agtb. werde ontslagen. Twelk doende etc. Jan van der Star, Procr.

De Kamere gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande Req.te accordeert de Supplt.e hun versoek ontslaat mitsdien Hester Lacrooij in 't derselver confinement breder ter req.te gemelt. Actum Dordt. den 14 Maart 1765. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Geregist. Requeste Boekhouder & Broederen Diaconen, vande Nederduijtscje gereformeerde diaconie Armen Suppl.te.; Hester Lacroi uijt haar Confinement ontslagen op den 14 Maart 1765; J. van der Star, Procureur; Fiat ontslag 14e Maert 1765.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.