Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


28-03-1765 Jacob Huijmans, gedetineerde stadhuis


(voor 't stads krankzinnighuis) EXTRACT uit de Resolutien van de Edele Groot Achtb. Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht in derzelver Vergadering genomen op
Donderdag den 28: Maart 1765.
Mijn Ed: Heren van den Gerechte gedelibereert hebbende over de Slegte gehoudene Conduiten van Jacob Huijmans, thans gedetineerde op den Raadhuise dezer Stad; hebben goedgevonden en verstaan dat denzelven Jacob Huijmans bij provisie voor den tijd van twe maanden zal worden geconfineert in 't Stads Krankzinnig en Beterhuis, voorts dat den Binnevader van 't zelve huijs zal worden gelast, gelijk denzelven geglast word bij dezen, omme gedurende het bovengem. Confinement van Jacob Huijmans nauwkeurig aggt te nemen op deszelfs Persoon en Conuiten, en daar van naar expiratie van het zelve Confinement aan Hun Ed: Groot achtb: Rapport te doen, ten einde bij Hun Ed: Groot achtb. alsdan over de gehoudene Conduiten van meergem: Huijmans zodanig nader zoude konnen worden gedisponeert als zullen meenen te behoren.
En zal extraact dezes aan Heeren Regenten van vorob: huijs worden gegeven, om te dienen tot deszelver infromatie.
Accordeert met de voorsz. resolutie. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Fol. 30. uijt den 28 Meij 1765.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.