Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


april 1765 Willem van Dalen, in het Oude Manhuis


(voor twee Godshuijzen) Verklaere ik Ondergeschreve Rentmeester van het oude Manhuijs binnen dese Stad als daer toe speciaal gematigt, van de WelEdele Heeren Regenten van eht zelve Oude Manhuijs bij Resolutie van dato den 21 Junij 1765 ter eenre.
En ik ondergeschreve Rentmeester van het Stads Krankzinnig en Beterhuijs binnen dezelve Stadt, in qt. als insgelijks daertoe geauthoriseert zijnde bij Resolutie van de Wel Edele Heeren, Regenten van het zelve Godshuijs van dato den 19e Januarij 1765 ter andere zijde, met elkanderen te zijn geconvenieert en overeen gekomen in voegen, en manieren hier na volgende, namentlijk
Dat ik Ondergeschreve ter eenre uijt de Revenien van de goederen en fondsen van het voorsz: Oude Manhuijs aen den ondergeschreve in zijne qt. ter andere zijde ten behoeve van het voorn: Stads Krankzinnig, en Beterhuijs ter Voldoeninge van de kosten, weegens de alimentatie en het onderhoud, het welke de persoon van Willem van Dalen gedurende zijne Innocentie in het laastgem: Godshuijs reets heeft genoten, en voortaen nog zal komen te genieten, Jaerlijks aenvang genomen hebbende met den 18e Junij 1764 zal betaelen een Summa van een hondert en Vijfftig guldens, En wijders dat ik ondergeschreve ter eenre zijde den voorn: Willem van Dalen in heet meergem: Stads Krankzinnig en Beterhuijs zal doen versorgen van Coffie, thee en klederen.
Verbindende ik ondergeschreve ter eenre zijde tot nakominge van 't gene voorsz: staat de Personen van mijne Heeren Princiapen in hunne qt. mitsgaders de goederen en Inkomsten van het voorn: oude Manhuijs.
In oirdconde der Waarheid hier van gemaekt twee al eensluijdens Conventien en deselve ten Wedersijden ondertekent binnen Dordreght den [-] April 1765. P:V:Santheuvel, C: Brender a Brandis.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.