Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-03-1762 Marijgje van Laar (60 jr.) echtg. Isak de Kreek


(Karsseboom) Aan den Ed: Groot Agtb: Geregte der Stat Dordrecht.
Geeft met alle verschuldigde Eerbiedigheit te kennen Isak de Kreek, schuitevoerdeer, wonende op de Hogenieuwstraat binnen deze Stat, dat zijne Huisvrouw Marijgje van Laar, out zestig jaren, tot zijne over grote droefheit zedert enige tijt, dermaten in haar verstant geraakt en van zinnen berooft is gewerden, dat dezelve nootwendig, tot voorkoming van grote onheilen, in zorgvuldige bewaringe dient te werden genomen en gestelt; dan dat hij daar toen, en om t zelve te bekostigen, is geheel onvermogende en buiten staat.
Weshalven denzelve hem keert tot uw UEd: Groot Agtb. aller ootmoedigst verzoekende, dat Uw Ed: Groot Agtb. de goetheit gelieven te hebben, van gemelde zijne ongelukkige Huisvrouwe in het Stats kranksinning- en Beterhuis alhier te doen Confineren. Twelk doende &ca. Anthonij Bax.
+
de Camere alvorens te disponeeren stelt deze Req.te in handen van Heeren Regenten van 't Stads krankzinnig & beterhuijs binnen deze Stad om denzelve te Examineeren en Hun Ed. Gr: Agtb: te dienen van derzelver schriftelijke Consideratie en advis op de versoeken in denselve gedaen Actum Dordt. den 23e februarij 1762 Jb. Karsseboom.
+
Ter Obedientie en Voldoeninge aen den Marginalen appoinctemente van Uw Ed: Gr: agtb:re van dato 23e: Februarij 1702 op de vorenstaende Requeste van Isaak Kreek, schuitevoerder wonende binnen dese Stadt Hebben de Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs de Eer Uw ed. Gr: agtb.re bij desen ten berigten dat de Positive in deselve Requeste gemeld aangaende Marijgje van Laar Huijsvrouw van den Supplt. in gevolge de Heer agter staende informatien van Stads Doctoren na waarheijd zijn, en mitsdien Soo Wanneer Uw Ed. Gr: Agtb:re zullen oordelen dat het voors: Vrouws persoon in bewaering zal moeten werden gestelt, dat deselve tot het voorn. Stads Kranzinnig en Beterhuijs zouwde behoren.
Actum Dordreght den 5e Maert 1762. Ter ordonnantie van Regenten voornt. als Rentmeester C: Brender à Brandis.

Op den 26 Februarij 1762 hebben wij ondergesz. ordibnaris Stads med. Doctores gevisiteerdt Marijgje van Laar huijsvrouw van Isak de Kreek dezelve in haer herzenen getroubleerdt gevonden Waerom wij oordeelen dat dezelve dient bewaerdt te werden.
J.W. v. Steenbergen, Herm. van der Star.

De Camere gezien en geexamineert hebbende het Schriftelijk advis van de Heeren Regenten van 't Stads Kranksinnig & Beterhuijs binnen dese Stad ende Wijders gezien en geexamin.t hebbende de nevenstaande Req.t accordeeren den Suplliant sijn versoek permitteert mitsdien dezelve omme zijne Huisvrouw Marigje van Laar voor de tijt van twee Jaaren tot kosten en Lasten dezer Stad te mogen doen Confineren. Actum den 2 Maart 1762. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Request van Isaak de Kreek Supplt. Bax, p.
Geregistreert. In handen van Heeren Regenten van Stads krankzinnig en beterhuijs 25 Febr. 1762.
Fiat confinement voor den tijdt van twee jaeren in t voorsz. huijs en tot last van het zelve. 2e Maert 1762.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.