Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


16-11-1765 Geertruid van den Andel, uit het Leprooshuis


(Copie) Edele en Achtbare Heeren.
Ter voldoening aen het verzoek van UEd: Achtb: bij derzelver geeerde missive van den 1e dezer, hebbe ik de Eer UEd: Achtb. bij dezen te informeren dat hoe zeer het Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stadt, waar van ik Rentmeester ben niet voor primo Januarij van den aanstaande Jare zal in gereedheid zijn, om Subjecten die van buiten komen, en geconfineert moeten worden, daar in te logeeren, niet te min de Wel Ed. Heeren regenten van het zelve huis ingevolge zekere aangegaande Conventie met de dogter van wijlen den binnenvader van 't gemortificeerde Leprooshuis hebben zorge gedragen, dat zoodanige Subjecten als intussen mogten worden aangepraesenteerd gedurende die tijd in het zelve leprooshuis ten Confinemente te doen ontvangen. Derhalve zoo wanneer UEd: Achtb: mogten zijn geinclineert om het bewuste vrouwspersoon genaamt Geertruid van den Andel in het eerst voorsz: huis jegens primo Januarij aanstaande te Confineren, Zoo zoude dezelve inmiddels in het laatstgem: Leprooshuis tot die tijd toe gelogeert kunnen worden.
Aan belangende verder 't gene ten dezen zoude moeten worden geobserveert, mitsgaders op welke Conditie het zelve vrouwspersoon zoo in het een als ander huis ten Confinemente zal kunnen worden aangenomen, Zoo hebbe de Eer uEd: Achtb: ten dien opzigte te melden, dat 'er eerst en voor al noodig zij een Appoinctement of resolutie van uEd: Achtb: waar bij blijken kan, dat de Transportanten van het te Confineren Subject behoorlijk zijn gequalificeert, mitsgaders de Suppoosten van het huis, om hetzelve in te nemen, als mede dat jaarlijks, voor alimentatie &a: except kleederen en het jaarlijks onderhoud, mitsgaders doctor, apothecar, chirurgijn en medicamenten - bij ziekte off andere Extraordinaire toevallen - worde betaald een Summa van Een hondert en dartig Guldens, ten ware het voorn: Subject ten haren privé off harer Vrinden laste word Geconfineert, in welk geval de voorsz: alimentatie en andere noodwendigheden een grootere Somma jaarlijks zoude beloopen.
Hier mede vertrouwende aan het Gerequireerde van UEd: in Eerbied, Edele en Achtbare Heeren, UEd: Achtb: Ond: en Dienstw: Dienaar (was geteekent) C. Brender a Brendis. (Dordrecht den 16: Novemb. 1765)

(de Superscriptie was:) Aan de Edele Achtbare Heeren, Schout en Schepenen van Zuidbeijerland genaamd den Hitsert, in den Hitsert.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.