Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


23-05-1765 Jacob Huijmans, ontslag


(Voor de Stad) Extract uijt de Resolutie van mijn Ed: Heren van den gerechten der Stad Dordt in denselver vergadering genomen op
Donderdag den 23 Meij 1765.
Mijn Ed. Heeren van den gerechte gehoort hebbende het rapport van de binnenvader van het stads kranksinnig en beterhuijs aan Hun Ed: Gr: Agtb: gedaan, ontrent de gehoudene Conduiten, van Jacob Huijmans, gedurende de desselfs Confinement in 't voors. huijs, hebben goedgevonden en verstaan, dat den voorn. Jacob Huijmans op den eersten regtdag na de vacantie wederom zal werden ontslagen, en op vrije voeten gesteld, en dat denselven sig des morgens ten tien uren op het stadshuijs zal moeten sisteren.
En zal Extract deses aen Heeren regenten van Stads Kranksinnig en beterhuijs worden gegeven, omme te dienen tot derselver informatie.
Accordeert met de voors. Res. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Jacob Huijmans uijt zijn Confinement ontslagen op den 23 Meij 1765.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.